Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4.

Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4.

„Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym

„Rybactwo i Morze” w zakresie:

 

 • Celu ogólnego – Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszaru LSR do 2022r.
 • Celu szczegółowego – 1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 r.
 • Przedsięwzięcia – 1.1. Podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury na obszarze LSR do 2020 r.

Limit środków w naborze: 230 000,00 zł.

Forma wsparcia: w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50 % tych kosztów, nie więcej niż 230 000,00 zł. na jednego wnioskodawcę.  

 • Celu ogólnego – Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszaru LSR do 2022r.
 • Celu szczegółowego – 1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 r.
 • Przedsięwzięcia –1.2. Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia lub utrzymania miejsc pracy, niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką na obszarze LSR do 2022 r.

Limit środków w naborze: 550 000,00 zł.

Forma wsparcia: w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, nie więcej niż 200 000,00 zł. na jednego wnioskodawcę. W przypadku gdy operacja jest związana z łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym, o którym mowa w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) N r 508/2014 z dnia 15 maja 2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające Rozporządzenia Rady (WE) nr 2328, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011, poziom dofinansowania może zostać podniesiony do 80% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 200 000,00 zł. na jednego wnioskodawcę.

 • Celu ogólnego – Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszaru LSR do 2022r.
 • Celu szczegółowego – 2. Wzmocnienie potencjału turystycznego obszaru LSR do 2022 roku.
 • Przedsięwzięcia – 1.1. Tworzenie, rozwój, wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką na obszarze LSR do 2022 roku.

          Limit środków w naborze: 1 199 000,00 zł.   

Forma wsparcia: w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, nie więcej niż 300 000,00zł. na jednego wnioskodawcę. W przypadku gdy operacja:

 • jest w interesie zbiorowym,

lub

 • ma zbiorowego beneficjenta,

lub

 • projekt ma innowacyjne właściwości, w stosownych przypadkach, na szczeblu lokalnym;

poziom dofinansowania może zostać podniesiony do 85% kosztów kwalifikowalnych, jednak

nie więcej niż 300 000,00 złotych na jednego wnioskodawcę.

 • Przedsięwzięcia –1.2. Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR do 2022 roku.

          Limit środków w naborze: 75 000,00 zł.

Forma wsparcia: w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, nie więcej niż 40 000,00 zł. na jednego wnioskodawcę. W przypadku gdy operacja:

 • jest w interesie zbiorowym,

lub

 • ma zbiorowego beneficjenta,

lub

 • projekt ma innowacyjne właściwości, w stosownych przypadkach, na szczeblu lokalnym;

poziom dofinansowania może zostać podniesiony do 85% kosztów kwalifikowalnych, jednak

nie więcej niż 40 000,00 złotych na jednego wnioskodawcę.

 

Termin składania wniosków od dnia 21 grudnia 2021 r. do dnia 10 stycznia 2022 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego,

 1.              Osiedle Rybackie 16 K,

72-420 Dziwnów,

w dniach: poniedziałek – piątek w godzinach 700 – 1500

Szczegółowe informacje: www. rlgdpz.pl/ AKTUALNOŚCI, biuro@rlgdpz.pl, tel.  914436155, tel. kom. 603452988, Biuro Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego, ul. Osiedle Rybackie 16 K, 72-420 Dziwnów.

 

INFORMACJA DODATKOWA

ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIU W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID – 19

 

 1. Do Biura Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego należy wchodzić pojedynczo z zachowaniem 1,5 m dystansu społecznego.
 2. Płyn do dezynfekcji rąk będzie zabezpieczony w miejscu bezpośrednio przed wejściem do Biura Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego.
 3. W trakcie składania wniosku o dofinansowanie obowiązuje maseczka ochronna zasłaniająca usta i nos.
 4. Do dyspozycji w miarę indywidualnych potrzeb będą zabezpieczone rękawiczki gumowe jednorazowe.
 5. Zaleca się posiadanie swojego długopisu. W wypadku jego braku będą zabezpieczone długopisy jednorazowe.

Osoby, które stwierdzą u siebie podwyższoną temperaturę, ogólne osłabienie lub złe samopoczucie proszone są o zaniechanie bezpośredniego składania wniosków.