13-02-2016 » Golczewo, Powiat i region

Zwrot kosztów usuwania abestu

Burmistrz Golczewa informuje o możliwości zwrotu kosztów usuwania azbestu z terenu gminy Golczewo i zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie tego przedsięwzięcia.

O dofinansowanie mogą zgłaszać się osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, których nieruchomości znajdują się na terenie gminy Golczewo.
Wnioski należy złożyć do tut. Urzędu Miejskiego wraz z kompletem dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2016 r.
Dotacja dla Gminy na powyższy cel wynosi 100% wartości zadania, obejmującego demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Gmina może wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie powyższego zadania tylko wówczas gdy suma wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniesie minimum 20.000,00 zł. objętych wnioskiem podmiotów ujętych w pkt. 1. Podstawą uzyskania dotacji będzie podpisana pomiędzy Gminą a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie umowa dotacji. Wówczas Gmina będzie zobowiązana do przeprowadzenia procedury zamówień publicznych w imieniu wszystkich wnioskodawców.
W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do odwidzenia tut. Urzędu – pok. Nr 21 kontakt tel. (91) 32-25-136 bądź e-mail: p.jamroziak@golczewo.pl.

UM Golczewo

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *