Zielone światło dla modernizacji oczyszczalni ścieków

Modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków to jedna z najważniejszych i największych inwestycji w gminie Międzyzdroje, która niestety spotyka się z bardzo trudnym okresem w branży budowlanej. Rynek ten obecnie charakteryzuje się rosnącymi cenami usług, materiałów oraz znacząco rosnącymi kosztami pracy.

W tym trudnym okresie w dniu 04.02.2020r. zakończone zostało trzecie postępowanie przetargowe przeprowadzone w celu wyłonienia generalnego wykonawcy zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Międzyzdrojach”. Pomimo otrzymania oferty cenowej znacznie przekraczającej możliwości finansowe Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Międzyzdrojach otwiera ono nowe możliwości, a dokładnie umożliwia przeprowadzenie dialogu konkurencyjnego zgodnie z art. 60a ustawy ─ Prawo zamówień publicznych.

Oczywiście tryb dialogu konkurencyjnego wymaga spełnienia szeregu warunków formalnych a podstawowym było przeprowadzenie dwóch identycznych postępowań przetargowych w trybie przetargu nieograniczonego. Należy przypomnieć, że pomiędzy pierwszym a drugim postępowaniem przetargowym dokonano zmiany zakresu rzeczowego oraz wydłużenia terminu realizacji i tym samym konieczne było przeprowadzenie trzeciego postępowania przetargowego. Niezbędnym warunkiem była również zgoda Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Należy przypomnieć, iż dofinansowanie w wysokości 32 mln zł jest bezzwrotne, a tylko pożyczka w wysokości 17 mln otrzymana z NFOŚiGW na preferencyjnych warunkach będzie musiała zostać zwrócona w okresie 15 lat. Okres przygotowawczy remontu oczyszczalni jest procesem bardzo skomplikowanym wymagającym złożonych działań formalno-prawnych. Natomiast eksploatacja oczyszczalni ścieków po remoncie wynosi średnio około 25 lat, warto więc zadbać o wszystkie szczegóły w początkowym etapie inwestycji. Będzie to miało bezpośredni wpływ na koszty eksploatacyjne, które chcielibyśmy utrzymać na akceptowalnym poziomie.

Przeprowadzone 12 lutego w NFOŚiGW w Warszawie rozmowy Mateusza Bobka, Burmistrza Międzyzdrojów, Prezesa ZWiK Sp. z o.o. Tomasza Jaworskiego oraz zespołu ekspertów technicznych i finansowych przyniosły w obustronnych uzgodnieniach perspektywę pozytywnych rozwiązań. Umożliwi to wyłonienie generalnego wykonawcy przy zachowaniu wszystkich istotnych założeń projektu , mających na celu polepszenie parametrów oczyszczalni ścieków takich jak wyeliminowanie nieprzyjemnych zapachów, optymalizacje kosztów eksploatacji, polepszenia parametrów przepustowości, przy jednoczesnym polepszeniu jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni. Decyzje, które zapadły na spotkaniu w dniu 12.02.2020r. pozwalają z większym optymizmem myśleć o sfinansowaniu bardzo ważnego dla nas zadania inwestycyjnego, jakim jest modernizacja oczyszczalni ścieków w ramach zabezpieczonych do tej pory środków finansowych.

Tomasz Jaworski

Prezes ZWIK Sp. z o.o. w Międzyzdrojach

To top