Zadania wodno-kanalizacyjne. Drugi nabór z PROW 2014-2020 rozstrzygnięty  

Ponad 55 mln zł to środki z PROW 2014-2020, które przeznaczone zostaną na inwestycje w zakresie rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Wspierana będzie m.in. budowa, przebudowa lub doposażenie oczyszczalni ścieków, również tych przydomowych, ujęć wody, instalacji do osadów ściekowych.

To ważne dla mieszkańców inwestycje, które wpłyną na podniesienie standardu ich życia. Dzięki tym działaniom zachowane zostanie bezpieczeństwo sanitarne i ekologiczne, polepszy się jakość wody pitnej – mówi wicemarszałek województwa Olgierd Kustosz.

Na liście rankingowej znalazły się 52 projekty, które będą realizowane przez zachodniopomorskie gminy i spółki. Beneficjenci otrzymają dofinansowanie m.in. na budowę, przebudowę lub wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków – oczyszczalni ścieków, ujęć wody i stacji uzdatniania wody, systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę, instalacji do osadów ściekowych. Pomoc finansowa może być przeznaczona także na zakup i montaż urządzeń oraz instalacji kanalizacyjnych lub wodociągowych.

Minimalna wartość dofinansowania projektu to ok. 130 tys. zł, maksymalna wynosi prawie 2 mln zł. Łączna pula środków dla tego zadania w drugim naborze to ponad 55 mln zł.

Lista rankingowa dostępna na stronie: http://www.prow.wzp.pl/sites/default/files/lista_rankingowa.pdf

W wyniku przeprowadzonego w 2016 r. pierwszego naboru wniosków na działania związane z gospodarką wodno-ściekową dotacje przyznano 36 inwestycjom na łączną kwotę ok. 43 mln zł.

Razem na inwestycje wodno-kanalizacyjne w województwie zachodniopomorskim z udziałem PROW 2014-2020 przeznaczono prawie 100 mln zł.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top