Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Międzyzdrojów

W czwartek 28 sierpnia w sali teatralnej Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach odbyła się XXV sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach. Głównymi punktami porządku obrad były sprawy dotyczące udzielenia wotum zaufania i absolutorium dla Mateusza Bobka , Burmistrza Międzyzdrojów. Radni 11 głosami za przy jednym przeciwnym udzielili burmistrzowi zarówno wotum zaufania jak i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.

Zanim doszło do głosowania w tych kluczowych sprawach, Burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek nawiązując do raportu o stanie Gminy za 2019 rok zaprezentował najważniejsze wydarzenia, zadania zarówno ze sfery społecznej jak i inwestycyjnej minionego okresu. Burmistrz podkreślił znaczenie jakie przyznaje bezpośrednim kontaktom z mieszkańcami oraz ścisłej i otwartej współpracy z radnymi Radu Miejskiej Międzyzdrojów, za którą podziękował. Po tym wystąpieniu radni w głosowaniu jawnym udzielili Burmistrzowi wotum zaufania.

Następnie radni po zapoznaniu ze sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu za 2019 r.,  wysłuchaniu pozytywnej opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie  w tym zakresie zaakceptowali wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Międzyzdrojów o udzielenie Burmistrzowi absolutorium i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok i podjęli stosowną uchwałę.  W efekcie tego głosowania Rada Miejska udzieliła Burmistrzowi Mateuszowi Bobkowi  absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu. W głosowaniach zarówno nad wotum zaufania jaki i udzieleniem absolutorium 11 radnych zagłosowało za, a jedynie radna Iwona Czyż wyraziła swój sprzeciw.

Po głosowaniach radni oklaskami i bukietem kwiatów  podziękowali Burmistrzowi za Jego zaangażowanie i efekty prowadzonych działań w 2019 roku. Burmistrz z kolei przekazał podziękowania swoim współpracownikom a bukiet kwiatów przekazał Skarbnikowi Miasta Agnieszce Sadka, podkreślając Jej znaczącą rolę w sferze dbałości o finanse Gminy.

Adam Szczodry

Sekretarz Gminy Międzyzdroje

To top