08-02-2016 » Powiat i region, Wolin

Wolin ucieka w obligacje – Czy to sukces Burmistrza czy też krok ku przepaści?

We wtorek 9 lutego odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej Wolina. Głównym punktem obrad będzie niewątpliwie podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Wolin w 2016 roku. Gmina Wolin zamierza wyemitować obligacje komunalne na 16.000.000,- zł. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej. Oferta jest skierowana do indywidualnych adresatów. Według zapisów art. 2 uchwały, celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Jak wynika z uchwały oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresie półrocznym od daty ich emisji. Oprocentowanie będzie zmienne równe stawce WIBOR 6M.

Artykuł ten powstaje przed dniem 9 lutego. Czy Rada Miejska Wolina podejmie decyzję o emisji obligacji czy nie dowiemy się po sesji. Dziś podejmę próbę analizy sytuacji i ocenę czy Gmina Wolin na tej decyzji straci czy zyska.

Obligacja – jest papierem wartościowym emitowanym w seriach, w którym Emitent (jednostka samorządowa) stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (Obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia (np. odsetki) i do spłaty należności głównej (kapitał).

Zapis w uchwale o procentowaniu zmiennym równym stawce WIBOR jest nie do końca prawdziwe, zapis ten określa tylko, że oprocentowanie obligacji rosnąc będzie czy maleć proporcjonalnie do wzrostu stawki WIBOR 6M. Obecnie w Polsce średnie oprocentowanie obligacji komunalnych wynosi 6,62 %. A jego wielkość oprocentowania zależy od sytuacji danej gminy, która emituje obligacje.

Od kilku miesięcy WIBOR, czyli ważny składnik oprocentowania obligacji, rośnie. Co więcej, prognozy wskazują, że to dopiero początek wzrostów kosztu obligacji. Z rosnącymi kosztami obsługi obligacji trzeba się liczyć przez co najmniej dwa – trzy najbliższe lata.

Jaka jest sytuacja finansowa gminy Wolin każdy dobry finansista widzi bardzo dobrze. Gmina Wolin jest znacznie zadłużona. Zadłużenie gminy Wolin w 2016 roku wynosi 22.736.475,- zł. Do tej kwoty należałoby doliczyć kwotę 600.000,- zł z tytułu kosztów odsetek kredytów i obligacji.

Burmistrz Wolina zamierza wyemitować nowe obligacje na kwotę 16.000.000,- zł. Emisja obligacji nastąpi w 2016 roku w 10 seriach, Wykup owych obligacji zacznie się od 2018 roku. Gmina w 2018 roku będzie musiała wykupić swoje obligacje za kwotę 600 tys. zł. W 2019 i 2020 r. za 1 milion zł w każdym z nich. Pozostałe obligacje Gmina musi wykupić począwszy od 2027 roku, przeznaczając co roku do roku 2032 po 2 miliony. Ostatnią ratę obligacji Gmina musi wykupić w 2033 roku za kwotę 1,4 miliona zł. Przez cały ten okres Gmina Wolin co pół roku będzie musiała wypłacać nabywcom obligacji koszty oprocentowania obligacji. Pierwsze koszty z tego tytułu poniesie gmina w 2017 roku, płacąc należność za okres 2016 roku za każdą serię od dnia jej emisji oraz za rok 2017. Koszty oprocentowania za rok 2017 wyniosą Gminę, przyjmując średni koszt oprocentowania obligacji komunalnych w Polsce: 6, 62% – minimum 1.059.200, zł. Biorąc różne terminy emisji obligacji należy przyjąć że za 2016 rok koszt oprocentowania emisji wyniesie około 500 tys. zł. Co razem w 2017 roku daje kwotę do spłaty ponad 1.500.000,- zł. Gdy zaś dodamy konieczność wykupu obligacji zaciągniętych przez Gminę wcześniej, to okaże się, że Gmina na ten cel będzie zmuszona ponieść koszty w 2016 roku: 600 tys. zł, a w 2017 r.: 550 tys. zł. Fakt konieczności wykupu nowo wyemitowanych obligacji dopiero od 2018 roku w wysokości 600 tys. zł spowoduje że za ten rok Gmina będzie zmuszona wydać na obsługę obligacji ponad 1.500. tys. zł. I należy pamiętać przy tym, że zadłużenie Gminy w 2016 roku wynosi 22.736.475 zł, a z tytułu emisji obligacji Gmina pozyska niecałe 16.000.000, zł – należy odliczyć koszt emisji obligacji, który również jest niemały. Tak więc do spłaty i tak Gminie pozostanie ponad 11.584.000 zł zaciągniętego wcześniej kredytu. Dokładniejsza analiza sytuacji powoduje, że nasuwa mi się wniosek, że Burmistrz Jasiewicz sięgając po nowe obligacje zapewnia sobie błogi spokój do końca kadencji jako Burmistrza, która to kadencja upływa mu w 2018 roku. A po zakończeniu kadencji swojemu następcy pozostawi zobowiązania wynoszące z tytułu obligacji 16.000.000, – zł zaciągniętych w 2016 roku i 1.430.000,- zł zaciągniętych wcześniej. Pozostanie najprawdopodobniej do spłaty 11.584.000, zł z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów, bo kwoty pozyskane z nowych obligacji wystarczą na spłatę tylko części wcześniejszych zobowiązań kredytów. Jest tez szansa, że Burmistrz uszczęśliwi mieszkańców Wolina nowymi inwestycjami zaciągając na ten cel kolejne kredyty. Ma do tego pełne prawa, bo Rada na 2016 rok upoważniła go do zaciągnięcia krótkoterminowych kredytów na wydatki bieżące do kwoty 3.000.000, zł. A w projekcie jest sporo inwestycji do zrealizowania, w tym kolejna świetlica za pół miliona złotych.

Coś mi się wydaje że sytuacja gminy Wolin na lata następne zamiast się poprawić pogorszy się i to znacznie. Wobec obecnej uchwalonej w grudniu 2015 roku prognozy finansowej Gminy, według której Gmina miała spłacić zaciągnięte kredyty do końca 2026 roku, to nowa prognoza uchwalona w dniu 9 lutego 2016 spowoduje, że zadłużenie Gminy będzie spłacane do końca 2033 roku, a to jest o kolejne 7 lat dłużej. Tak na marginesie wspomnę tylko, że dotychczas samorządy emitowały swoje obligacje maksymalnie na okres 15 lat. W tym roku Gmina Wolin będzie prekursorem zmian. Jako pierwsza i jedyna gmina w Polsce wyemituje swoje obligacje na okres aż 17 lat. No chyba, że nie znajdą się chętni na zakup takich obligacji i Burmistrz jako solista zostanie odosobniony, sam jeden na tafli cienkiego, jak to jest na wiosnę, lodu. Bo jak twierdzą specjaliści: “Podstawowym elementem ryzyka kredytowego jest ryzyko niedotrzymania warunków umowy. W przypadku obligacji komunalnych stopa rentowności jest znacznie wyższa od rentowności obligacji skarbowych, gdyż znacznie większe jest ryzyko niedotrzymania warunków umowy.”

Waldemar Taranowicz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *