11-06-2016 » Powiat i region

Wniosek o odwołanie wójta Rewala

Wojewoda Zachodniopomorski Piotr Jania skierował do Prezes Rady Ministrów wniosek o odwołanie Roberta Skaraburskiego ze stanowiska wójta Gminy Rewal.

Możliwość odwołania wójta daje ustawa o samorządzie gminnym: „jeżeli powtarzającego się naruszenia Konstytucji lub ustaw dopuszcza się wójt, wojewoda wzywa wójta do zaprzestania naruszeń, a jeżeli wezwanie nie odnosi skutku – występuje z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o odwołanie wójta”.

– Mimo wezwania w styczniu tego roku wójta do zaprzestania naruszeń prawa, sytuacja w gminie Rewal nie uległa poprawie – mówi wojewoda Jania – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej potwierdza moje obawy:  wezwanie nie przyniosło skutku i w dalszym ciągu pogłębiają się kłopoty finansowe Rewala.

Najważniejsze zarzuty to:

  • zaciąganie zobowiązań finansowych w parabankach bez poszanowania zasad określonych w ustawie o finansach publicznych, co doprowadziło do nadmiernego zadłużenia gminy (wg danych z RIO na dzień 29 marca 2016 to nieco ponad  140 mln., z czego połowa to zadłużenie w parabankach)
  • zaniechanie występowania do RIO z wnioskami o wydawanie stosownych opinii w sprawie zaciągania kredytów i pożyczek w parabankach
  • nieprzedstawianie faktycznych danych o stanie gospodarki finansowej gminy, zarówno Regionalnej Izbie Obrachunkowej, jak i Radzie Gminy Rewal
  • nieujmowanie w ewidencji księgowej oraz sprawozdawczości budżetowej i finansowej gminy zawieranych umów z parabankami

„(…) zebrane przez RIO w Szczecinie ustalenia podczas kontroli dowodzą, że kondycja finansowa gminy Rewal jest katastrofalna, a winę za to ponosi Pan wójt Robert Skaraburski. Niewątpliwie wezwanie wójta do zaprzestania naruszeń prawa nie przyniosło pożądanego efektu. Wójt w dalszym ciągu dopuszcza się naruszeń przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o rachunkowości, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zamówieniach publicznych” – czytamy w piśmie wojewody do Premier.
– Mam nadzieję, że jak w przypadku Ostrowic, pani Premier pozytywnie ustosunkuje się do mojego wniosku – mówi wojewoda Jania.

 

ZUW

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *