09-01-2018 » Powiat i region

Ważne i pilne terminy dla organizatorów kąpielisk

Od 1 stycznia 2018 r. można tworzyć kąpielisko albo miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli tylko na  30 dni. A co więcej do końca 2017 roku trzeba było zgłosić  taką wolę utworzenia takiego miejsca władzom gminy.

Nowa ustawa Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. weszła w życie 1 stycznia 2018 r.

Zmienia ona system zarządzania zasobami wodnymi, przewidując zastąpienie dotychczasowych organów właściwych w sprawach gospodarki wodnej jednym podmiotem, jakim ma być Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane dalej „Wody Polskie”. Podmiot ten ma realizować politykę gospodarowania wodami na każdym poziomie zlewni, regionu wodnego oraz dorzecza.
Ustawa określa m.in. zasady korzystania z wód do kąpieli. Rada musi wydać uchwałę będącą aktem prawa miejscowego, corocznie do dnia 20 maja w sprawie sezonu kąpielowego, który obejmuje okres między 1 czerwca a 30 września.

Akceptacja projektu uchwały
Co więcej gmina będzie musiała uzyskać akceptację wielu instytucji. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, najpóźniej do 28 lutego, przekazuje projekt uchwały do zaopiniowania Wodom Polskim, właścicielowi wód oraz właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska i państwowemu powiatowemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu, także właściwemu dyrektorowi urzędu morskiego, śródlądowej drodze wodnej – także właściwemu dyrektorowi urzędu żeglugi śródlądowej.
Instytucje te muszą się wypowiedzieć w terminie 2 tygodni. Milczenie oznaczać będzie akceptację.
Prawo wodne zakłada, że każde kąpielisko musi być wpisane do ewidencji.

Tylko miesiąc na kąpiel okazjonalną
Od nowego roku będzie można tworzyć kąpielisko albo miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli (na okres nie dłuższy niż 30 dni).
Organizator, który planuje uruchomić kąpielisko w 2018 roku musiał do 31 grudnia 2017 roku przekazać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na którym planuje uruchomić kąpielisko.
Organizator miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w terminie nie krótszym niż 30 dni przed planowanym otwarciem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli przekazuje, wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi wniosek o wyrażenie zgodny na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

Oznaczenia i wymagania dla kąpieliska
Organizator kąpieliska oraz organizator miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli są obowiązani oznakować kąpielisko. Obowiązek ten dotyczy sytuacji, przed rozpoczęciem sezonu oraz nawet po likwidacji.
Ustawa zawiera zobowiązanie ministra zdrowia do wydania rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpielisku stałym i okazjonalnym.
Wśród nowych zadań jakie wejdą w życie od 2018 r., prawodawca przewidział m.in. szczegółowe zasady badania i monitorowania jakości wody. Szczególnie pod kątem ewentualnego zagrożenia dla zdrowia kapiących się osób.

– Z uwagi na systemowy charakter wprowadzanych zmian wejście w życie Prawa wodnego stanowi de facto reformę gospodarki wodnej podyktowaną przede wszystkim koniecznością pełnej implementacji do krajowego porządku prawnego dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z  października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej – wyjaśnia ekspert Piotr Ćwiek. autor komentarza “Nowe prawo wodne“. – Nadrzędnym celem ustawy jest zapewnienie ochrony wód pod względem jakościowym przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju, a także pomocniczości i obiektywizmu – dodaje.

Katarzyna Żaczkiewicz- Zborska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *