Sprostowanie – Oświadczenie prasowe

Nawiązując do artykułu zamieszczonego, w dniu 27 maja 2020 r. w ECHO Powiatu Kamieńskiego pt. „Prezes WFOŚiGW lekceważy swoje obowiązki – twierdzi marszałek – Brak kontaktu w sprawie ochrony środowiska”, w którym to zamieszczono nieprawdziwe i godzące
w dobre imię Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie informacje wymagające sprostowania, informuję, że:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (zwany dalej Funduszem) nie jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, a co za tym idzie nie podlega formalnie samorządowi województwa, wbrew temu co twierdzi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego (zwany dalej Marszałkiem). Fundusz jest samorządową osobą prawną, a więc odrębnym i niezależnym od Marszałka podmiotem
z własnymi organami i nadzorem.
Organy Funduszu są samodzielne w działaniu
i funkcjonują wyłącznie w oparciu o przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska i jej akty wykonawcze. Pomiędzy Marszałkiem a organami Funduszu, tj. Radą Nadzorczą
i Zarządem, który stanowi Prezes i jego Zastępca, nie ma żadnej podległości służbowej. Zatem twierdzenia Marszałka, iż do obowiązków Prezesa Zarządu Funduszu należy uczestniczenie w spotkaniach zorganizowanych przez Marszałka jest albo próbą wprowadzenia opinii publicznej w błąd i tym samym przekazywania nieprawdziwych informacji albo nieznajomością struktury organizacyjnej administracji publicznej, w tym struktury kierowanego przez siebie województwa.

Co więcej, Marszałek nie sprawuje nawet nadzoru nad działalnością Funduszu, nadzór ten bowiem jest sprawowany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Jedyną powinnością, jaką Fundusz ma wobec Zarządu Województwa to składanie przyjętych przez Radę Nadzorczą Funduszu sprawozdań z jego działalności. Zatem czynnością, i to w dodatku o charakterze wyłącznie informacyjnym, jaką Fundusz jest zobligowany wykonać względem Marszałka, jest przekazanie do jego wiadomości, jako członka zarządu województwa, sprawozdania z działalności Funduszu.

Podkreślić należy, iż w składzie Rady Nadzorczej Funduszu zasiada przedstawiciel Marszałka, który jak i pozostali członkowie Rady Nadzorczej, nie wniósł sprzeciwu wobec sprawozdania z działalności Funduszu, które to zostało przez wspomnianą Radę Nadzorczą zatwierdzone. Zatem, w świetle powyższego, twierdzenia Marszałka, iż Prezes Zarządu Funduszu „chce coś ukryć” w związku ze sprawozdaniem z działalności Funduszu, są co najmniej niezrozumiałe, a przede wszystkim nieprawdziwe. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając z posiadanych środków i uzyskiwanych wpływów wydatki na finansowanie zadań określonych w ustawie oraz kosztów działalności, a sprawozdanie z działalności funduszu, które przywołuje Marszałek, wykazuje m. in. bardzo dużą aktywność Funduszu w realizacji zadań prośrodowiskowych, a także racjonalne zarządzanie jego finansami, na co wskazuje chociażby fakt, iż koszty działalności Funduszu, w tym pracy jego biur są na niższym poziomie niż w latach ubiegłych.

Fundusz bardzo sprawnie i efektywnie podejmuje liczne przedsięwzięcia proekologiczne, czego dowodzi bardzo duże zainteresowanie mieszkańców województwa zachodniopomorskiego Programami Funduszu, w tym Programem Priorytetowym Czyste Powietrze. Realizowane przez Fundusz Programy zyskały uznanie zarówno w środowisku osób zajmujących się ochroną środowiska, jak i w oczach „zwykłych” obywateli. Świadczy o tym niespotykana dotychczas skala środków angażowanych na rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego jak i liczba Beneficjentów objętych pomocą.

Ponadto Fundusz przygotował konkretne rozwiązania udzielające realnego wsparcia dla Beneficjentów, których dotknęły negatywne skutki związane z epidemią COVID-19
m. in. podczas realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska, czy też spłaty zaciągniętych
w Funduszu zobowiązań. Należy także nadmienić, iż Fundusz jest w trakcie przygotowywania kolejnych mechanizmów wsparcia dla tego typu Beneficjentów.

To top