31-03-2016 » Powiat i region

RUSZYŁ NABÓR OCHOTNIKÓW NA II TURNUS SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W KORPUSIE SZEREGOWYCH

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Świnoujściu informuje, że w terminie od 05 maja do 26 sierpnia 2016 roku w centrach szkolenia i w wytypowanych jednostkach wojskowych podporządkowanych Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych odbędzie się szkolenie w ramach II turnusu służby przygotowawczej  w korpusie szeregowych.

Osoby  zainteresowane tym rodzajem szkolenia wojskowego proszone są o zgłaszanie się już teraz do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Świnoujściu ul. Piłsudskiego 24 pok. 5 (tel. 261 243 183 wew. 207). Dodatkowe informacje oraz wzór wniosku o powołanie do służby przygotowawczej można uzyskać na stronie WKU – http://www.swinoujscie.wku.wp.mil.pl w zakładce „służba przygotowawcza”.

Służba przygotowawcza to rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników nie będących żołnierzami rezerwy tzn. nie pełniących dotychczas żadnego rodzaju służby wojskowej.

Służbę przygotowawczą mogą pełnić zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Powołanie do służby przygotowawczej możliwe jest wyłącznie na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej 18 lat i wykształcenie:

co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Po podjęciu decyzji osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej trzech miesięcy.

Do wniosku załącza się następujące dokumenty:

1.   odpis albo, po okazaniu oryginału kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej –
w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie;

2.   odpis albo, po okazaniu oryginału kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

W czasie odbywania służby przygotowawczej żołnierzom przysługuje uposażenie w wysokości:

dla korpusu szeregowych – 30% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego – obecnie 870 zł;
dla korpusu podoficerów – 40% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego – obecnie 1160 zł;
dla korpusu oficerów – 60% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego – obecnie 1740 zł.
Wszyscy żołnierze zwalniani ze służby przygotowawczej po jej zakończeniu otrzymują też odprawę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązujące w danym roku ( w roku 2016 jest to kwota 1850 zł).

Ponadto żołnierzom służby przygotowawczej przysługuje także zwrot kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania tej służby, bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie i wyposażenie.

Żołnierze niezawodowi w służbie czynnej od dnia powołania lub skierowania do tej służby do dnia zwolnienia z tej służby podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe żołnierzy niezawodowych pełniących czynną służbę wojskową stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego.

Służba przygotowawcza to pierwszy (i zarazem niezbędny) krok do umożliwienia sobie w przyszłości ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej.

Wszystkie osoby zainteresowane poszerzaniem swoich horyzontów zawodowych lub  chcące po prostu przeżyć i poczuć smak służby wojskowej zachęcamy do osobistego kontaktu
z Wojskową Komendą Uzupełnień w Świnoujściu

ul. Piłsudskiego 24 pok. 5

lub

tel. 261 243 183 wew. 207

mail: d.wlodarski@mw.mil.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *