Rok 2021 w działaniach organizacji pozarządowych. – Propozycja współpracy  

Zaangażowanie trzeciego sektora widać najlepiej w realizowanych projektach, ale liczby też potwierdzają naszą regionalną aktywność. W woj. zachodniopomorskim działa średnio 37 stowarzyszeń i fundacji na 10 tysięcy mieszkańców*. To całkiem dobry wynik w porównaniu z innymi regionami. Przyszły rok także zapowiada się pracowicie. Trwają konsultacje do zaproponowanego programu współpracy. Do 11 października 2020 r. można zgłaszać uwagi.

Dokument „Program współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021” wskazuje kierunki współpracy samorządu z NGO z Pomorza Zachodniego. Zawiera m.in.: zasady i formy współpracy, tryb powołania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, wstępne terminy ogłaszania konkursów oraz planowane środki przeznaczone na ten cel.

Obecnie trwają konsultacje zaproponowanego projektu  dokumentu, który przygotował Zespół ds. programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego  z organizacjami pozarządowymi i sprawozdania z jego realizacji (w skład zespołu wchodzą przedstawiciele zarówno Urzędu Marszałkowskiego, jak i organizacji pozarządowych z Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego).

Chcemy być społeczeństwem solidarnym, tolerancyjnym i otwartym. Wśród czterech celów strategicznych do 2030 roku jako pierwszy wskazaliśmy „Otwartą społeczność. Świadomi mieszkańcy i zaangażowane społeczności”. W tych działaniach łącznikiem między samorządem województwa a mieszkańcami są organizacje pozarządowe. Ostanie wydarzenia związane z walką ze skutkami pandemii koronawirusa jeszcze raz  pokazały, że NGO-sy są niezastąpionym partnerem dla samorządu. Doskonale znają potrzeby mieszkańców i ich otoczenia, pobudzają aktywność obywatelską, uczą dialogu społecznego, a przede wszystkim jako pierwsze niosą niezbędną pomoc. Chcemy tę współpracę wielopłaszczyznowo rozwijać, dlatego liczymy na uwagi środowiska pozarządowego – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Konsultacje potrwają do 11 października 2020 r. Uwagi do projektu można zgłaszać  np. online za pośrednictwem adresu e-mail msamul@wzp.pl lub drogą pocztową. Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej www.wws.wzp.pl. Projekt dokumentu dostępny jest m.in.  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (http://bip.wzp.pl/node/279118)

* dane z ostatniego dostępnego badania organizacji  Stowarzyszenia Klon/Jawor pt. Sektor pozarządowy w 2018. Ile jest w Polsce organizacji?

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top