„Razem z babcią, ciocią, mamą…” czyli rodzinny konkurs plastyczny na najpiękniejszą choinkę bożonarodzeniową

„Razem z babcią, ciocią, mamą…” czyli rodzinny konkurs plastyczny na najpiękniejszą choinkę bożonarodzeniową

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizator:
Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach oraz Ośrodek Pomocy Społecznej  w Międzyzdrojach.

2. Cel konkursu:
• rozwijanie wyobraźni oraz wrażliwości estetycznej,
• przeciwdziałanie zagrożeniu uzależnieniami,
• przeciwdziałanie zjawisku agresji i przemocy,
• propagowanie wśród dzieci i osób dorosłych zdrowego stylu życia i zachęcanie
do rozwijania zainteresowań,
• promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu z rodziną,
• zachęcanie do nawiązywania międzypokoleniowego dialogu,
• propagowanie szacunku dla osób starszych oraz narodowych i lokalnych tradycji,
• pogłębianie wiedzy na temat symboli związanych ze Świętem Bożego Narodzenia.

3. Zadaniem konkursowym jest:
• wykonanie przestrzennej choinki ozdobnej o wymiarze do 80 cm dowolną techniką,
z różnych materiałów, np. z szyszek, kawałków drewna, kamyków, pierników, makaronu, muszelek, itp.
• wykonanie trzech zdjęć dokumentujących powstawanie choinki

4. Warunki uczestnictwa:
W konkursie mogą brać udział uczniowie przedszkoli i szkół Gminy Międzyzdroje wraz ze swoimi rodzinami.

5. Warunki konkursu:
Przedmiotem konkursu jest choinka bożonarodzeniowa. Praca przestrzenna o wysokości do 80 cm może być ozdobiona dowolną techniką bez użycia gotowych elementów.
Do konkursu zgłaszają się rodziny (dziecko z co najmniej jedną osobą dorosłą z rodziny).
Prace zgłoszone do konkursu muszą być zgodne z Regulaminem Konkursu, wykonane samodzielnie przez uczestników. Do każdej pracy należy dołączyć kartkę z czytelnie zapisanymi danymi, zawierającymi imiona i nazwiska autorów pracy. Razem z choinką należy przynieść też zdjęcia w formie elektronicznej ( płyta CD, pendrive ) oraz kartę zgłoszeniową zał. nr 1.

6. Termin i warunki dostarczenia prac:
Prace będą przyjmowane do 7 grudnia 2015 r. (poniedziałek) w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach.

7. Kryteria oceny:
Członkowie komisji konkursowej w składzie 5 osób oceniają zgłoszone do konkursu prace.
Ocenie podlegać będą:
• estetyka wykonania
• zgodność z tematem
• pomysłowość, oryginalność
• samodzielność wykonania
• dokumentacja fotograficzna

8. Nagrody:
Komisja konkursowa wybierze trzy nagrodzone prace. Za zajęcie I, II, i III miejsca uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

9. Rozstrzygnięcie konkursu:
Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas kiermaszu bożonarodzeniowego 12 grudnia 2015 r.
o godzinie 13:00 w Sali Teatralnej im. prof. Jana Szyrockiego w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach.

10. Wyniki konkursu ogłoszone przez Komisję Konkursową są ostateczne. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.

11. Ochrona danych osobowych:
Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość podawania do publicznej wiadomości informacji o laureatach.
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn.zm.) na potrzeby przeprowadzenia konkursu., wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród.

12. Postanowienia końcowe:
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu
konkursu i przedłużenia terminu zgłaszania prac konkursowych oraz do zamknięcia konkursu bez wyłonienia zwycięzcy.

zał. nr 1
Karta zgłoszenia
„Razem z babcią, ciocią, mamą…”
czyli rodzinny konkurs plastyczny
na najpiękniejszą choinkę bożonarodzeniową

1.Imiona i nazwiska uczestników konkursu, szkoła, przedszkole, do którego uczęszcza dziecko, uczeń.

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

2. Adres zamieszkania jednego dorosłego uczestnika konkursu:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

3.Telefon kontaktowy:

……………………………………………………………………………………

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników, zawartych w karcie zgłoszenia oraz udostępnianie załączonej dokumentacji fotograficznej dla celów promocji konkursu przez organizatorów.
data, podpis dorosłego uczestnika konkursu

……………………………………………….

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *