PUP: Nabór  wniosków udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń dla pracowników lub prowadzenia działalności gospodarczej.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568) informuje, że uruchamia nabór wniosków na:

  • udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników (art. 15zzc),

https://kamienpomorski.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie

  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (art. 15zze),

https://kamienpomorski.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/organizacje

  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy (art. 15zzb),

https://kamienpomorski.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

Sposób składania wniosków:

Przedsiębiorco! możesz wybrać, w jaki sposób chcesz dostarczyć prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty do Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim: elektronicznie, przez platformę: http://praca.gov.pl, po opatrzeniu dokumentów kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, korzystając z poczty tradycyjnej na adres Powiatowy Urząd Pracy, ul. Topolowa 5, 72-400 Kamień Pomorski, pozostawiając w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie w skrzynce  podawczej umieszczonej przed wejściem do Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim.

Jednocześnie prosimy, aby w treści wniosku bezwzględnie wskazany został numer telefonu i e-maila celem umożliwienia szybkiego kontaktu z Wnioskodawcą.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie:
• 91 38 20 285,
• 91 38 21 144

Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U poz. 374 z późń.). 2.Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292). 3.Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późń. zm.).

Uwaga!

Po najechaniu myszką lub za pomocą klawiatury komputera na aktywne linki umieszczone wyżej, zostaną Państwo przekierowani na stron, linki otworzą się w osobnym oknie.

Powiatowy Urząd Pracy
w Kamieniu Pomorskim

To top