26-01-2020 » Powiat i region

Program ochrony powietrza

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO informuje: Na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) projekty Uchwał Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych dla stref województwa zachodniopomorskiego zostaną skierowane do konsultacji społecznych.

Dokumenty dostępne będą na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w zakładce „Konsultacje” oraz w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego ul. Starzyńskiego 3-4, II piętro sekretariat w dniach roboczych w godz. od 7:30-15:30.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i zainteresowane strony do składania uwag i wniosków do projektów dokumentów. Uwagi i wnioski w ramach trwających konsultacji społecznych mogą być wnoszone:

1. W formie pisemnej – na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Ochrony Środowiska, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin.

2. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym – na adres srodowisko@wzp.pl z podaniem w tytule: POP.

3. Ustnie do protokołu – osobiście w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 210, 70-506 Szczecin.

Czas trwania konsultacji: od 21.01.2020 do 11.02.2020 roku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Więcej informacji (włącznie ze stosownymi projektami uchwał) można znaleźć w linku: Konsultacje społeczne projektów Uchwał Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych dla stref województwa zachodniopomorskiego

Krzysztof Zawiliński

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *