Program ochrony powietrza

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO informuje: Na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) projekty Uchwał Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych dla stref województwa zachodniopomorskiego zostaną skierowane do konsultacji społecznych.

Dokumenty dostępne będą na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w zakładce „Konsultacje” oraz w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego ul. Starzyńskiego 3-4, II piętro sekretariat w dniach roboczych w godz. od 7:30-15:30.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i zainteresowane strony do składania uwag i wniosków do projektów dokumentów. Uwagi i wnioski w ramach trwających konsultacji społecznych mogą być wnoszone:

1. W formie pisemnej – na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Ochrony Środowiska, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin.

2. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym – na adres srodowisko@wzp.pl z podaniem w tytule: POP.

3. Ustnie do protokołu – osobiście w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 210, 70-506 Szczecin.

Czas trwania konsultacji: od 21.01.2020 do 11.02.2020 roku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Więcej informacji (włącznie ze stosownymi projektami uchwał) można znaleźć w linku: Konsultacje społeczne projektów Uchwał Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych dla stref województwa zachodniopomorskiego

Krzysztof Zawiliński
To top