Profilaktyka uzależnień w konkretnych działaniach i projektach

Pomorze Zachodnie ma „Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2026”. To dokument, na podstawie którego będą planowane szkolenia, kampanie społeczne, zajęcia dla młodzieży, grupy wsparcia itp. W tym roku na profilaktyką uzależnień przeznaczono blisko 670 tys. zł.

Solidna podstawa

Opracowanie nowego programu wymusiła decyzja ustawodawcy, który wygasił dotychczasowe wojewódzkie programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wskazując na połączenie w jeden dokumentów dwóch dotychczasowych – programu przeciwdziałania uzależnieniom oraz programu przeciwdziałania narkomanii. Przyjęty podczas ostatniej sesji sejmiku dokument szczegółowo przedstawia zagadnienia związane z  używaniem substancji psychoaktywnych, w tym z uwzględnieniem pandemii COVID-19. To także narzędzie, które daje podstawy do realizacji szeroko pojętej profilaktyki.

Program powstał przy współpracy ekspertek i ekspertów, praktyków. Przy jego tworzeniu spotkały się różne środowiska. Głos miały także organizacje pozarządowe czy przedstawiciel Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Jest narzędziem, który kierunkuje i daje podstawy, by podejmować szereg kolejnych działań. To także odpowiedź na obecną sytuację i zmieniającą się rzeczywistość, w tym pojawiające się obszary ryzykownych zachowań, uzależnień behawioralnych – wyjaśnia  p.o. dyrektorki Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Magdalena Pieczyńska.

Dlaczego ten dokument jest ważny?

Program daje samorządowi przede wszystkim podstawę do podejmowania działań, w tym w ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dzięki niej co roku w placówkach oświatowych realizowane są warsztaty zgodne z programami rekomendowanymi, jak np. „Unplugged”, organizowane są szkolenia z zakresu Płodowego Zespołu Alkoholowego. W woj. zachodniopomorskim takie szkolenia połączone są z akcją informacyjną dla opiekunów zastępczych i rodziców wychowujących dzieci z FAS. Realizowane są również kampanie społeczne, w tym tegoroczna akcja #BezpieczneWakacje #PomorzeZachodnie, która ma na celu z przeciwdziałanie niebezpiecznym i ryzykownym zachowaniom (używanie substancji psychoaktywnych).

Partnerami przy realizacji tego typu działań są zawsze organizacje pozarządowe. Wśród nich można wymienić: Stowarzyszenie FILAR, Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Zachodniopomorską Fundację Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc”, Fundację Motywacja i Działanie, Stowarzyszenie „MONAR”, Punkt profilaktyki i terapii „Młody FILAR”, Stowarzyszenie Kropka-Wolni od Uzależnień, Stowarzyszenie Solidarni „Plus”, Stowarzyszenie Wolontariuszy Da Du czy Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”.

Z zapisami programu można zapoznać się na stronie internetowej Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (realizator programu):

http://wws.wzp.pl/aktualnosci/sejmik-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-przyjal-wojewodzki-program-profilaktyki-i-rozwiazywania

Finanse na realizację działań

Środki finansowe na realizację Programu pochodzą z dochodów uzyskiwanych przez Województwo Zachodniopomorskie z tytułu wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.).

Budżet na działania związane z profilaktyką uzależnień w 2022 roku w ramach Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom,  wynosi 666 221 zł (z czego 250 000 zł – przeznaczono na zwalczanie uzależnień, a 416 221 zł – przeciwdziałanie alkoholizmowi).

Przyjęte w programie założenia przyczyniają się do realizacji Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030, która wśród czterech celów strategicznych jako pierwszy z nich wskazuje cel pn. Otwarta społeczność. Świadomi mieszkańcy i zaangażowane społeczności – otwarte
i przygotowane na wyzwania przyszłości.

 

Emilia Wolf

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top