Powiat Kamieński i Gmina Wolin podpisały dziś umowę na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Gminy Wolin, Chojna, Trzcińsko-Zdrój, Dolice, Suchań oraz Powiat Kamieński 31 maja br. podpisały umowy przyznające dofinansowanie na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Ze strony Samorządu Województwa umowy podpisywali marszałek Olgierd Geblewicz oraz wicemarszałek Olgierd Kustosz.

– Co roku wspólnie z samorządowcami realizujemy budowę lub przebudowę dziesiątek kilometrów dróg, które mają zapewnić lepszą dostępność do gruntów rolnych, ale które także służą po prostu mieszkańcom najmniejszych miejscowości naszego regionu. W tym roku na ten cel Województwo Zachodniopomorskie przeznaczyło ponad 10 mln zł, które trafią samorządów gminnych i powiatowych na terenie całego województwa – mówił marszałek Olgierd Geblewicz.

Ok. 250 tys. zł pozwoli Gminie Wolin na przebudowę blisko 1 km drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Domysłów – Żółwino. Jej nawierzchnia zostanie wykończona warstwą ścieralną w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami kamiennymi i emulsją asfaltową. Pobocza drogi zostaną wykonane z kruszyw naturalnych i łamanych. Przyznane wsparcie stanowi 52,17 % kosztów ponoszonych przez wnioskodawcę.

Powiat Kamieński przebuduje odcinek drogi powiatowej nr 1025Z, o długości blisko 1 km, w miejscowości Chomino w gminie Świerzno. W ramach zadania zostanie wykonane karczowanie krzaków, przycięcie, frezowanie nawierzchni bitumicznych, wykonanie warstw konstrukcyjnych, zostaną wyprofilowane nawierzchnie poprzez zastosowanie mieszanek mineralno-bitumicznych.  Zostanie wykonana nawierzchnia z betonu asfaltowego. Planowane jest również wykonanie tras pieszych z kostki brukowej, betonowej oraz zjazdów o nawierzchni bitumicznej do gruntów uprawnych. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na to zadanie to ponad milion zł. Przewidywany całkowity koszt inwestycji to ok. 2,1 mln zł.

– Dobre drogi dojazdowe do gruntów rolnych nie tylko ułatwiają rolnikom codzienną pracę, ale także ułatwiają dostęp do infrastruktury oraz podnoszą poziom bezpieczeństwa. Cieszę się, że dzisiaj podpisuję z Państwem kolejne umowy i życzę szybkiej realizacji inwestycji  – mówił wicemarszałek Olgierd Kustosz.

Gmina Chojna na przebudowę blisko kilometra drogi gminnej w miejscowości Mętno otrzymała z budżetu województwa ok. 830 tys. zł. Gmina Dolice przebuduje 750 m drogi. To odcinek  wjazdowy i wyjazdowy z miejscowości Zienomyśl B oraz fragment w obrębie zabudowań. Na tą inwestycję otrzymała ok. 400 tys. zł. Projekt Gminy Suchań zakłada przebudowę istniejącej drogi wewnętrznej, spełniającej funkcję drogi dojazdowej z miejscowości Brudzewice do Kolonii Zaolzie oraz okolicznych gruntów rolnych. Na remont blisko kilometrowego odcinka przyznano Gminie ponad 600 tys. zł. Także blisko kilometrowy fragment drogi przebuduje Gmina Trzcińsko-Zdrój. Będzie to odcinek drogi gminnej w Piasecznie. Finansowe wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego na ten cel to ok. 325 tys. zł.

Umowy przyznające wsparcie na przebudowę dróg dojazdowych podpisali także w obecności wicemarszałka Olgierda Kustosza, pod koniec ubiegłego tygodnia, Powiat Pyrzycki oraz Gminy Lipiany i Grzmiąca.

Kwota przewidziana na dotacje zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych na 2021 rok to ponad 10 mln zł. Lista rankingowa wniosków obejmuje 21 projektów z zakresu budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o łącznej wartości dofinansowania 10 113 500 zł oraz 1 projekt inwestycyjny – zakup sprzętu informatycznego (6 tys. zł). W tym roku lokalne gminy i powiaty przebudują 22 kilometry dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Środki na budowę lub przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych pochodzą z opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej. Pieniądze na ten cel stanowią część budżetu województwa i zgodnie z zapisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych są w dyspozycji Marszałka Województwa.

Lista rankingowa dróg dojazdowych na rok 2021 dostępna jest na stronie Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

To top