Pogranicze w dobie pandemii

Z apelem o stworzenie wspólnej Grupy roboczej ds. przeciwdziałania skutkom COVID-19 zwrócił się do premierów landów Meklemburgii Pomorza Przedniego i Brandenburgii Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Grupa miałaby za zadanie monitorowanie sytuacji epidemiologicznej na pograniczu i koordynację działań, które można wspólnie podjąć dla złagodzenia skutków pandemii

Województwo Zachodniopomorskie ma być reprezentowane przez pełnomocnika marszałka ds. Współpracy Transgranicznej, Norberta Obryckiego oraz osoby, które nadzorują pracę służb medycznych i ratowniczych.

Zespół ma analizować skalę zachorowań po obu stronach granicy, wydolność systemu ochrony zdrowia, a w szczególności potrzeby w zakresie miejsc w szpitalach, dostępności do specjalistycznego sprzętu i leków. Ma to umożliwić wzajemną pomoc w sytuacji, gdy zajdzie taka potrzeba u któregokolwiek z sąsiadujących ze sobą regionów. Drugą, nie mniej ważną kwestią, jest monitorowanie obostrzeń i restrykcji, które są wprowadzane w województwie i landach, a które dotykają wszystkich mieszkańców polsko – niemieckiego pogranicza.

Powołanie takiej grupy pozwoliłoby na większą skuteczność w zmniejszeniu skali pandemii na terenach transgranicznych, a jednocześnie na szybszy powrót do normalności, na przywrócenie bezpiecznych i efektywnych zasad funkcjonowania naszych regionów po pandemii. W ten sposób przygotujemy pogranicze na wyzwania, które pojawią się w dalszej perspektywie czasowej, a o których już dzisiaj musimy wspólnie myśleć – mówi marszałek Olgierd Geblewicz. – Zbyt wiele osiągnęliśmy dotychczas współpracując i budując dobre relacje w ramach Euroregionu Pomerania, by teraz zamykać się ze swoimi problemami we własnych granicach. Przeszłość pokazała, że wspólnie można o wiele lepiej radzić sobie w kryzysach.

„W związku z tym, iż zupełnie odmienne regulacje dotyczące ograniczeń w przemieszczaniu się polskich obywateli występują w Meklemburgii-Pomorzu Przednim i Brandenburgii, przedmiotowa Grupa mogłaby stanowić platformę wspólnych (tj. międzyregionalnych) ustaleń dotyczących wpływu obowiązujących i potencjalnych obostrzeń na sytuację mieszkańców Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina. W dalszej perspektywie Grupa we współdziałaniu z pozostałymi landami
i województwami, wypracowałaby procedury o jednolitym charakterze na całej polsko-niemieckiej granicy” – czytamy w piśmie skierowanym do niemieckich landów. Podjęcie takiej współpracy miałoby oczywiście wpływ także na udzielenie wsparcia w zakresie dostępności do leczenia szpitalnego, jeśli takie możliwości uległyby wyczerpaniu.

Sytuacja jest nadzwyczajna i wymaga nadzwyczajnych rozwiązań. Musimy nie tylko podejmować spójne i szybkie decyzje, ale też tłumaczyć mieszkańcom zasadność i potrzebę podejmowanych działań. Wierzę, że polskie i niemieckie samorządy wyjdą z tego swoistego egzaminu zwycięsko – dodaje Olgierd Geblewicz.

Gabriela Wiatr

Rzecznik Prasowy

To top