OGŁOSZENIE

 

Likwidator Spółdzielni Mieszkaniowej w Likwidacji w Stuchowie 56/9, 72-405 Świerzno – KRS

nr 188344- ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej

w obrębie Stuchowo, gm. Świerzno, powiat Kamień Pomorski, woj. zachodniopomorskie,

oznaczoną w ewidencji gruntów jako działkę nr 9/56 o powierzchni 2571 m2,dla której Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1K/00025530/0. Działka posiada status działki budowlanej. Cena wywoławcza 8,50 zł za 1 m2.

Zainteresowanych nabyciem przedmiotowej nieruchomości prosi się o składanie ofert w zamkniętych kopertach na w/w adres do dnia 30 maja br. do godziny 15.00.

Oferta musi zawierać co najmniej: imię i nazwisko/nazwę oferenta, adres dla korespondencji, telefon kontaktowy, oferowaną kwotę wyrażoną w złotych polskich za 1m2-nie mniej niż 8,50 zł, oświadczenie oferenta co do gotowości pokrycia kosztów notarialnych związanych z przeniesieniem własności działki. Oferty nie spełniające wskazanych warunków zostaną odrzucone.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi  w dniu 30 maja o godzinie 16.00 w Świetlicy Wiejskiej

w Stuchowie – likwidator wyraża zgodę na udział oferentów w otwarciu kopert. Wybrana zostanie oferta, która łącznie spełni 2 warunki – oferta będzie spełniała opisane warunki oraz proponowana kwota będzie najwyższą ze złożonych.

Likwidator zastrzega prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

To top