13-11-2015 » Powiat i region

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową dla mieszkańców powiatu kamieńskiego w 2016 roku.
1. Starosta Kamieński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2014 r. poz. 118 z późn. zm.) do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową dla mieszkańców powiatu kamieńskiego w roku 2016.
2. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie.
3. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej, który dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim pod adresem: http://bip.powiatkamienski.pl/strony/10632.dhtml oraz na stronie internetowej Powiatu Kamieńskiego pod adresem: http://www.powiatkamienski.pl i przesłanie go w terminie do dnia 20 listopada 2015 roku pod adres Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski (drogą pocztową lub złożenie bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim) z dopiskiem „Nabór na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową dla mieszkańców powiatu kamieńskiego w 2016 roku”.
4. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z ramienia których podmiot występuje.
5. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wyboru dokona Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.

Starosta Kamieński
Józef Malec

Załącznik nr 1

do Ogłoszenia w sprawie naboru kandydatów

na członków komisji konkursowej

opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

przez organizację pozarządową dla mieszkańców powiatu kamieńskiego w 2016 roku

 

Formularz zgłoszenia

 

kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 do udziału w komisji   konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową dla mieszkańców powiatu kamieńskiego w 2016 roku.

 

DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI

 

I. Imię i nazwisko kandydata do reprezentacji organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  
II.  

Telefon kontaktowy

 

 
III.  

Adres e-mail

 

 
IV. Opis doświadczenia kandydata

w zakresie współpracy z administracją publiczną oraz w przygotowywaniu wniosków o dotacje lub informacje o realizowanych zadaniach publicznych (minimum roczne doświadczenie)

 
V.  

DEKLARUJĘ WOLĘ UDZIAŁU W KOMISJI KONKURSOWEJ W NASTĘPUJĄCJ SFERE ZADANIA   PUBLICZNEGO: udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa

 

Oświadczam, że:

– wyżej wymienione dane są zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym;

– jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych;

– posiadam przynajmniej roczne doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków o dotację i/lub realizację zadań

publicznych (zgodnie z w/w informacjami);

– zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (D.U. Nr 2014 poz. 1182 z późń. zm.) wyrażam zgodę na

przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wyboru do udziału w komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym

konkursie ofert organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim.

 

 

………………………………………

                                                                                                                                                                  (czytelny podpis kandydata)

 

 

 

 

 

 

 

REKOMENDACJA/PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ I/LUB PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W ART. 3 UST. 3 USTAWY O  DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

I O WOLONTARIACIE W PROCEDURACH KONKURSOWYCH

 

 

Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli zgodnie z KRS/ innym rejestrem – potwierdzające zgłoszenie kandydata do reprezentowania podmiotu w komisji konkursowej

 

Nazwa podmiotu oraz nazwa i numer dokumentu stwierdzającego sposób reprezentacji podmiotu (np. KRS lub innego rejestru)  

 

 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej

 

 

Podpisy i pieczątki osób upoważnionych

 

 

1)

 

 

 

1) ………………………..

2)

 

 

 

2)………………………….

  1)

 

 

 

1) ………………………..

2)

 

 

 

2)………………………….

 

 

 

 

 

 

…….…………………………., dnia ……………….. 2015 r.

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *