23-06-2016 » Powiat i region

NSA potwierdził decyzję wojewody

Skarga radnej gminy Rewal na zarządzenie zastępcze wojewody zachodniopomorskiego w sprawie wygaszenia mandatu została oddalona przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Wojewoda Zachodniopomorski wydał zarządzenie zastępcze uznając, że Agnieszka Tasarz, przewodnicząca Rady Gminy Rewal, w trakcie pełnienia funkcji naruszyła zakaz, o którym mowa w treści art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Z przepisu tego wynika, że radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Z kolei, w myśl ust. 1a tego przepisu jeżeli radny przed rozpoczęciem wykonywania mandatu prowadził działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany do zaprzestania prowadzenia tej działalności gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Niewypełnienie tego obowiązku stanowi podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Wojewoda ustalił, że przewodnicząca Rady Gminy Rewal po upływie ustawowego, 3-miesięcznego termin działała nadal jako pełnomocnik podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia gminy – wydał wówczas zarządzenie zastępcze we wrześniu 2015 r., w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej.

Radna wniosła skargę: najpierw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, a po wyroku WSA, który podzielił zdanie wojewody  – skargę kasacyjną od wyroku do NSA. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił ją 21 czerwca 2016 r. W gminie zostaną rozpisane wybory uzupełniające. Muszą one odbyć się w terminie do trzech miesięcy od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu.

ZUW

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *