05-02-2018 » Powiat i region

Nowe prawo wodne obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.

Już 1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, która zmienia między innymi dotychczasową strukturę organów oraz zasady gospodarowania wodami.

articleImage: Nowe prawo wodne już od 1 stycznia 2018 r.fot. Thinkstock

Nowe przepisy uchwalono przede wszystkim w celu pełnego wdrożenia do polskiego porządku prawnego Ramowej Dyrektywy Wodnej. Powołane zostanie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które będzie zarządzać ogromnym majątkiem. W skład Wód Polskich wchodzić będą cztery do tej pory odrębne instytucje: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, regionalne zarządy gospodarki wodnej, zarządy zlewni oraz nadzory wodne.

Nowa struktura organów
Od 2018 roku gospodarowaniem zasobami wodnymi co do zasady będzie zajmował się jeden podmiot: Wody Polskie. Wiele kompetencji i zadań zostanie przydzielonych jednostkom organizacyjnym i organom wyróżnianym w ramach jego struktury. Niemniej istotną rolę w zakresie zarządzania wodami będą odgrywać też minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej oraz minister właściwy do spraw gospodarki wodnej. Od 1 stycznia w tym obszarze osłabiona zostanie natomiast pozycja organów jednostek samorządu terytorialnego, co widać chociażby na przykładzie pozwoleń wodnoprawnych. Więcej >>>

Instytucja oceny wodnoprawnej
Ustawa wprowadza zmiany w zakresie reglamentacji korzystania z wód. W myśl ustawy reglamentacja ta ma być realizowana w ramach tzw. zgód wodnoprawnych, które obejmują w szczególności wydanie pozwolenia wodnoprawnego, przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego i wydanie oceny wodnoprawnej. Zgłoszenie i pozwolenie wodnoprawne to rozwiązania znane i funkcjonujące w polskim porządku prawnym, zupełną nowością jest natomiast ocena wodnoprawna. W praktyce jest to decyzja administracyjna, odrębna od pozwolenia wodnoprawnego czy innych decyzji związanych z korzystaniem ze środowiska, której uzyskanie jest wymagane przed przystąpieniem do realizacji niektórych przedsięwzięć, mogących oddziaływać na środowisko wodne. Więcej >>>

 Nowe Prawo wodne >>>

Sankcje za naruszenie wymogów
Pobór wód (odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi) bez pozwolenia wodnoprawnego lub z jego naruszeniem wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia tzw. opłat podwyższonych. Wysokość opłat podwyższonych zależeć będzie od tego, czy podmiot działa bez wymaganego pozwolenia czy też z przekroczeniem jego warunków.

Warto także zwrócić uwagę na nową sankcję za brak pozwolenia wodnoprawnego. W takim przypadku Wody Polskie będą mogły wydać decyzję o zakazie korzystania z wód przez dany zakład. Co istotne, organy będą zobowiązane nadawać takiej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Więcej >>>

Czy “stare” pozwolenia wodnoprawne tracą ważność?
Ustawodawca nie wprowadził co do zasady obowiązku uzyskiwania nowych pozwoleń wodnoprawnych w miejsce pozwoleń wydanych na podstawie przepisów dotychczasowych. Pozwolenia wodnoprawne wydane na gruncie dotychczas obowiązujących przepisów zachowają moc także po wejściu w życie nowego Prawa wodnego z kilkoma wyjątkami. Więcej >>>

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie

Organem właściwym w zakresie wydania oceny i innych zgód wodnoprawnych są właściwe organy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – nowego podmiotu powołanego przez ustawę Prawo wodne. Wydanie oceny wodnoprawnej podlega opłacie w kwocie 868 zł, przy czym jej wysokość (a także wysokość innych opłat za wydawanie zgód wodnoprawnych) może ulegać zmianom, gdyż będzie określana co roku w drodze obwieszczenia wydawanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.

W oczekiwaniu na listę przedsięwzięć
Oceny wodnoprawne to jedno z nowych rozwiązań prawnych przewidzianych przez ustawę Prawo wodne. Wprowadzenie obowiązku uzyskania oceny to istotna zmiana w zakresie reglamentacji korzystania z wód, która w praktyce oznacza powstanie obowiązku posiadania dodatkowej decyzji przed przystąpieniem do realizacji niektórych przedsięwzięć. Pozytywnie należy ocenić brak obowiązku uzyskiwania odrębnej oceny wodnoprawnej w przypadku wydania decyzji związanych z oceną oddziaływania na środowisko. Zakres obowiązku uzyskania oceny wodnoprawnej jest jednak szerszy i może mieć zastosowanie w przypadku wielu przedsięwzięć, które nie zostały objęte powyższym wyłączeniem.

Obecnie najistotniejsze jest poznanie przedsięwzięć, które takiej oceny będą wymagały. Tak jak wspomniano, ich lista zostanie określona w rozporządzeniu, które jednak do dzisiaj nie zostało wydane.

Wojciech Szopiński, praktyka prawa ochrony środowiska kancelarii Wardyński i Wspólnicy
Źródło: portal Co do zasady

Prawo Ochrony Środowiska

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *