11-04-2016 » Powiat i region, Świerzno

NIK w gminie Świerzno – Brak sensacji i drobne uchybienia!

W dniu 7 marca 2016 r. do Urzędu Gminy w Świerznie wpłynęło Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli. Kontrolerzy z Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Szczecinie zostali skierowani do gminy Świerzno w celu przeprowadzenia kompleksowej kontroli z działalności gmin y w latach 2011 do 30.09.2015 roku.

Z protokołu kontroli wynika, że gmina Świerzno w latach 2011 – 2015 prawidłowo realizowała zadania publiczne oraz tworzyła warunki do rozwoju, stosownie do posiadanych możliwości finansowych. Gmina zdiagnozowała niekorzystne czynniki rozwojowe i podejmowała działania w celu ich ograniczenia. Zaspokajano główne potrzeby w zakresie infrastruktury wodociągowej, drogowej i sportowej na poziomie wyższym od średniej powiatu kamieńskiego i zbliżonym do średniej województwa zachodniopomorskiego. Na odpowiednim poziomie wykonywano także zadania m.in w zakresie gospodarki ściekowej (na poziomie wyższym od średniej powiatu kamieńskiego i zbliżonym do średniej województwa), pomocy społecznej oraz wybranych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Kontrolerzy stwierdzili również, że pomimo podejmowanych działań wyniki uczniów szkół podstawowych z egzaminów szóstoklasistów oraz uczniów gimnazjum pozostają na niższym poziomie niż średnia dla powiatu i województwa.

Stwierdzili również, że dotychczasowa polityka finansowa umożliwiła realizację wielu zadań inwestycyjnych, w tym projektów współfinansowanych środkami unijnymi. Jednak z uwagi na rosnące wydatki przy jednoczesnym spadku dochodów własnych w 2014 r., realizacja kolejnych inwestycji wymagała coraz większego zadłużenia Gminy. Kontrolerzy stwierdzili szereg nieprawidłowości, dotyczyły one takich spraw jak: niepowiadamiania stron postępowań administracyjnych o wydanych warunkach zabudowy o niemożności załatwiania spraw w terminie, nie przedłożenie Radzie Gminy taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w terminie umożliwiającym ich zatwierdzenie oraz niewywiązaniu się  Gminy z obowiązku sporządzenia i złożenia w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu deklaracji podatkowej na lata 2011-2014 na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy.

W czasie kontroli prowadzący ją kontrolerzy NIK sporządzili ogólną charakterystykę gminy Świerzno. Stwierdzono spadek ludności o 108 osób z 4.347 w roku 2011 na 4.239 w 2015. W tym okresie zmniejszyła się również liczba pracujących mieszkańców gminy. Według danych GUS od 2002 do 2014 w gminie zwiększyła się liczba mieszkań z 1.196 w 2002 do 1.286 w 2014 r. Dochody gminy Świerzno w przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrosły z 1.370 zł w 2002 roku do 3.628,24 zł w 2014 r. Zaś zadłużenie gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kolejnych latach wynosiło w 2011 – 823,25 zł, w 2013 – 1.0677,64 zł, a w 2014 –  1.515,15 zł. Długość dróg publicznych utrzymywała się na tym samym poziomie i wynosiła 86,446 km. Zapewniały one połączenie wszystkim miejscowościom występującym na terenie gminy.  Dróg wojewódzkich było 21,4 km, powiatowych 51,66 km. Dróg gminnych było 13,49 km.

Kontroli między innymi poddano:

– Zasoby kadrowe i sposób załatwiania spraw, w tym kwalifikacje pracowników Urzędu Gminy i prawidłowość realizacji powierzonych zadań.

– Stopień zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy  w zakresie: infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, infrastruktury drogowej i gospodarki odpadami.

– Zapewnienie edukacji publicznej na terenie gminy: w tym opieka przedszkolna i opieka szkolna.

– Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej.

–  Realizacja zadań w zakresie opieki zdrowotnej.

– Realizację zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.

– Realizację wybranych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

– Koszty funkcjonowania urzędu.

– Infrastruktura sportowa i turystyczna.

– Cmentarze gminne.

W zakresie tym stwierdzono takie nieprawidłowości jak: nie przedłożenie Radzie Gminy taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2011 roku. Zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej mniejszej ilości osób niż określona przepisami w okresie 2011- 2015.

W zakresie tym gmina prawidłowo zaspokajała podstawowe, zbiorowe potrzeby mieszkańców w zakresie infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej, drogowej  oraz sportowej. Wskaźniki w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej przez większość okresu objętego kontrolą były wyższe lub zbliżone do powiatu i województwa. Stan dróg publicznych na terenie gminy był dobry lub zadowalający. Mieszkańcom gminy zapewniono możliwość korzystania z infrastruktury sportowej.

Kontroli poddano również Dochody i wydatki oraz sytuację ekonomiczno-finansową gminy, w tym: Dochody budżetowe, wydatki budżetowe, sytuację ekonomiczną gminy. W tym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Kontrolerzy NIK zbadali również oddziaływanie gminy na niekorzystne czynniki rozwojowe. Kontroli poddano: zdiagnozowanie niekorzystnych czynników rozwoju w dokumentach strategicznych gminy, oddziaływanie gminy na niekorzystne czynniki rozwojowe.

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. Gmina dokonała klasyfikacji barier w jej rozwoju i podjęła działania przeciwdziałające zdiagnozowanym czynnikom wpływającym na jej rozwój. Zrealizowała wiele projektów poprawiających warunki bytowe mieszkańców między innymi w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, gospodarki ściekowej, infrastruktury sportowo-edukacyjnej, w tym dostępu do internetu i pomocy społecznej. Opanowała i wdrożyła strategie w zakresie przeciwdziałania niekorzystnym warunkom rozwoju gminy, ze wskazaniem celów strategicznych, celów operacyjnych i działań ze wskazaniem lat ich realizacji oraz określeniem źródeł finansowania.

Kontrolerzy ocenili również współpracę z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. W tej dziedzinie nie stwierdzono nieprawidłowości. Gmina podejmowała współpracę z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, mającą na celu modernizację infrastruktury drogowej na jej terenie oraz pozyskiwała środki w ramach Lokalnej Grupy Działania oraz Lokalnej Grupy Rybackiej.

Jak widać z wyników kontroli, sytuacja w gminie Świerzno jest dobra. Nie obyło się bez kilku drobnych potknięć, ale to się zdarza w każdej, kontrolowanej przez NIK, czy też inną instytucję kontrolną, jednostce samorządu terytorialnego. Mam wrażenie, że wynik osiągnięty z tej kontroli jest nie na rękę wielu osobom, którzy  za wszelką cenę szukali “haków”, by pogrążyć Wójta i rządzącą tą gminą koalicję Radnych. Pomimo, że kontrola była obszerna i dokładna, nie  potwierdziły się rzekome nieprawidłowości tak licznie opisywane w jednym z lokalnych portali. Czyżby kolejna zmowa? Niedawno takie oskarżenia padły w innej sprawie przeciwko prokuraturze, teraz może okazać się, że i NIK kontrolował źle? A może po prostu to informacje lansowane przez co niektóre osoby są nieprawdziwe i mają na celu sianie fermentu?

Waldemar Taranowicz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *