04-03-2016 » Powiat i region

Nabór kandydatów do Policji 2016 trwa

Komendant Główny Policji zwiększył limit przyjęć do służby w Policji w 2016 roku. Garnizon zachodniopomorski ma w tym roku zasilić 264 nowych funkcjonariuszy. Przyjęcia w naszym województwie planowane są w pięciu terminach: w marcu, kwietniu, czerwcu, wrześniu i listopadzie.

W całym kraju trawa procedura doboru kandydatów do służby w Policji. Zachodniopomorski garnizon w tym roku ma zasilić 264 nowych funkcjonariuszy. Kandydaci po przejściu wszystkich procedur kwalifikacyjnych i odbytym szkoleniu będą pełnić służbę w  przydzielonych jednostkach tj. Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, komendach powiatowych i miejskich Policji województwa zachodniopomorskiego oraz w Oddziale Prewencji Policji w Szczecinie.
Planowane terminy przyjęć  rozłożone są na 5 tur:

* 7 marca 2016r. ( 56 osób),
* 12 kwietnia 2016r. ( 30 osób),
* 6 czerwca 2016r. ( 48 osób),
* 12 września 2016r. ( 69 osób),
* 28 listopada 2016r. ( 61 osób),

Służbę w Policji może pełnić:
* obywatel polski, niekarany, o nieposzlakowanej opinii,
* korzystający w pełni z praw publicznych,
* posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
* posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
* dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą złożenia przez kandydata do służby  odpowiednich dokumentów tj:
* pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji, adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie,
* wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B),
* kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie,
* kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
* dowód osobisty oraz książeczkę wojskową, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową,
(składając kserokopie dokumentów kandydat do służby przedkłada do wglądu ich oryginały).

Preferowani do służby w Policji będą kandydaci posiadający :
* wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: prawo, ekonomia, administracja, informatyka, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne,
* tytuł ratownika lub ratownika medycznego,
* uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych,
* uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia w dziedzinie nurkowania wydane przez licencjonowaną organizację nurkową, działającą na terenie Polski oraz uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej,
* prawo jazdy kat. “A” lub “C”.

Po złożeniu przez kandydata do służby wymaganych dokumentów osoba starająca się o przyjęcie do służby musi przejść kolejne etapy rekrutacji:
1. Test wiedzy ogólnej składający się z 40 pytań i trwający 40 minut.
2. Test sprawności fizycznej.
3. Test psychologiczny składa się z badania w formie testu komputerowego, rozmowy z kandydatem do służby i podsumowania wyników z tych czynności.
4. Rozmowę kwalifikacyjną.

Punkty uzyskane przez kandydata do służby z poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego, z tytułu posiadanego wykształcenia oraz z tytułu preferowanych umiejętności są sumowane.
Następnie osoba,  która przystąpiła do testu wiedzy oraz uzyskała pozytywny wynik z pozostałych etapów postępowania kwalifikacyjnego i zdobyła wymaganą liczbę punktów,  wpisywana jest na listę kandydatów do służby.

Później taka osoba kierowana jest  do odbycia półrocznego szkolenia. Po ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym funkcjonariusz oddelegowany  jest do służby adaptacyjnej trwającej około 1,5 miesiąca  a po tym okresie rozpoczyna służbę w jednostce,  do której został przydzielony w postępowaniu rekrutacyjnym.

Funkcjonariusz, który został przyjęty do służby podczas odbywania szkolenia podstawowego zarabia około 1600 zł. netto, natomiast po jego ukończeniu jego  pensja zasadnicza wzrasta do 2.200 zł. netto.

W całym  ubiegłym roku w  zachodniopomorskim garnizonie przyjętych zostało do służby 119  nowych funkcjonariuszy ( 97 mężczyzn i 22 kobiety).

Szczegółowe informacje dotyczące procedury doboru kandydatów do służby w Policji znajdują się na stronach internetowych ( www.policja.pl) Komendy Główniej Policji oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie (praca w policji/służba mundurowa/ ogłoszenia).

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny osobiście złożyć komplet dokumentów w Zespole ds. Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47, tel. lub w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 14.30.
żródło: KWP w Szczecinie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *