Na Pomorzu Zachodnim stawiamy na równe traktowanie! Jest konkurs dla NGO

Organizacje pozarządowe mogą pozyskać 150 tys. zł dofinansowania na działania z zakresu równego traktowania. – To jeden z ważniejszych konkursów, dzięki któremu możemy wspierać różnego rodzaju działania na rzecz mieszkanek i mieszkańców Pomorza Zachodniego, a tym samym budować otwartą, tolerancyjną i równą społeczność – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Ogłaszany otwarty konkurs ofert został podzielony na dwa zadania:

  1. z zakresu równego traktowania, w tym działania na rzecz równych praw kobiet oraz przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji w różnych obszarach życia mieszkanek województwa zachodniopomorskiego;

  1. z zakresu równego traktowania na rzecz mieszkanek i mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

Pierwsze zadanie dotyczy projektów, które skupiają się na sprawach kobiet we wszystkich aspektach ich życia. Organizacje pozarządowe będą mogły starać się o dotacje na zorganizowanie np. porad psychologicznych czy prawnych. Takie wsparcie było realizowane po raz pierwszy w tym roku, a ogłoszony wtedy konkurs nawiązywał do przyjętego 28 stycznia 2021 r. przez Radnych Województwa Zachodniopomorskiego stanowiska wspierającego kobiety Pomorza Zachodniego.

Drugie zadanie skierowane jest do organizacji, które podejmują się działań z zakresu równego traktowania na rzecz mieszkanek i mieszkańców Pomorza Zachodniego. Z tego obszaru stowarzyszenia i fundacje będą mogły pozyskać dofinansowanie już czwarty raz. Do tej pory ze wsparciem samorządu województwa organizowana była pomoc psychologiczna dla grup społecznych zagrożonych wykluczeniem i przedstawicieli mniejszości społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób LGBTQ+ i ich bliskich czy prowadzone były też warsztaty dla młodzieży poświęcone edukacji obywatelskiej itp.

Organizacje na złożenie ofert w tym konkursie (zadanie nr 1 i 2) mają czas do 19 stycznia 2022 r. do godz. 15:00. Wnioski będą przyjmowane za pośrednictwem generatora witkac.pl.

Zarząd Województwa informuje także o naborze kandydatów – osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do opiniowania ofert w tym konkursie. Termin składania wniosków (nabór kandydatów do komisji konkursowej) trwa od 29.12.2021 r. do 12.01.2022 r. Więcej informacji o konkursie w BIP Urzędu Marszałkowskiego WZ oraz na stronie www.wws.wzp.pl Nabór koordynuje Biuro ds. organizacji pozarządowych w Wydziale Współpracy Społecznej UM WZ.

Ogłaszany konkurs to jedno z wielu działań na rzecz równości i równego traktowania na Pomorzu Zachodnim. W samorządzie województwa tematyka równościowa nieprzerwanie obecna od 2008 roku, czyli od wyodrębnienia Wydziału Współpracy Społecznej w strukturach Urzędu Marszałkowskiego.

Zachodniopomorskie jako pierwszy samorząd wojewódzki w Polsce trzy lata temu przystąpił do Karty Różnorodności. A tym samym region dołączył  do europejskiego grona organizacji promujących równe traktowanie ze względu na wiek, płeć, stan zdrowia, niepełnosprawność, pochodzenie, narodowość, rasę, religię, przekonania polityczne, orientację seksualną, tożsamość płciową, styl życia itd. W Urzędzie Marszałkowskim działają tematyczne zespoły, m.in. ds. Karty Różnorodności czy ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Osób LGBTQ+. Marszałek ma również pełnomocniczkę ds. kobiet i równego traktowania. Samorząd aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką równouprawnienia mniejszości społecznych oraz działającymi rzecz równego traktowania, przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji. Z tego zakresu organizowane są otwarte konkursy ofert dla NGO, m.in. ten ogłaszany.

W listopadzie br. Marszałek Olgierd Geblewicz został także wyróżniony przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu za systemowe działania zmierzające do wykształcenia świadomych postaw otwartości na różnorodność oraz za wdrażanie horyzontalnych polityk równościowych w strategiach i programach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. 

Przeprowadzenie konkursu koordynuje Biuro ds. organizacji pozarządowych w Wydziale Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top