Mieszkańcy Powiatu Kamieńskiego z apelem o uratowanie szpitala  w Kamieniu Pomorskim       

Społeczny Komitet Mieszkańców Powiatu Kamieńskiego powołany do Zbiórki  podpisów pod Apelem w sprawie ratowania szpitala  skierował w dniu 19 września 2019 roku  do Pana Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów R.P. oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Zdrowia Apel w sprawie szpitala w Kamieniu Pomorskim. Apel ten został skierowany również do Wojewody Zachodniopomorskiego, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Starosty Kamieńskiego. Treść apelu publikujemy poniżej. Z informacji  uzyskanej z sekretariatu  Pana Premiera wynika, że  odpowiedź na Apel zostanie już niebawem przesłana na adres Społecznego Komitetu która to zostanie niezwłocznie opublikowana na łamach portalu Echo Powiatu Kamieńskiego.                                    

Kamień Pomorski, dnia 19.09.2019 r.

                                                                            Pan Mateusz Morawiecki

                                                                       Prezes Rady Ministrów R.P.

 

                                                        Apel                           

My niżej podpisani mieszkańcy Powiatu Kamieńskiego zwracamy się do Pana Premiera oraz do  Ministrów i przedstawicieli Rządu oraz przedstawicieli władz samorządowych Województwa Zachodniopomorskiego i Powiatu Kamieńskiego z  prośbą o pomoc w uratowaniu szpitala powiatowego w Kamieniu Pomorskim.

Szpitalowi powiatowemu w Kamieniu Pomorskim grozi zamknięcie. Prywatna Spółka EMC prowadząca ten szpital likwiduje kolejne oddziały tego szpitala i zamierza przestawić szpital na działalność czysto biznesową jaką dla właścicieli spółki ma być oddział opiekuńczo-leczniczy dla osób starszych. My mieszkańcy tego powiatu nie akceptujemy takiego rozwiązania. Kategorycznie  sprzeciwiamy się  takim rozwiązaniom.

Powiat Kamieński i ten szpital ma strategiczne położenie dla naszego kraju. Przez ten powiat biegną trzy Międzynarodowe trasy transportowe łączące północ Europy z południem. Są to: E65 – trasa europejska wiodąca z północy na południe Europy. Łączy szwedzkie Malmö z miejscowością Chania w Grecji. W powiecie kamieńskim droga biegnie w ciągu drogi krajowej nr 3, oraz AGC E -59 głównej linii kolejowej regionu łączącej port morski w Świnoujściu z krajem oraz południem Europy. Przez powiat biegnie droga wodna, zwana węzłem świnoujskim, obejmującym tor wodny na Zatoce Pomorskiej, rzekę Świnę, Kanał Piastowski, Kanał Mileński, Kanał Zbiorczy. Drogi wodne obejmują ponadto akweny Zalewu Kamieńskiego. Jest to odcinek Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Dodatkowo w sezonie turystycznym na drogi powiatu kamieńskiego wjeżdża  kilka milionów pojazdów kierujących się do miejscowości wypoczynkowych na wybrzeżu Bałtyku. Znaczna część tych turystów wypoczywa w miejscowościach tego powiatu.

Istnienie i rozbudowa gazoportu w Świnoujściu oraz fakt, że gaz ze zbiorników tego gazoportu  jest przesyłany rurociągami wysokiego ciśnienia biegnącymi przez ten powiat, oraz przewożony drogami iorami powiatu kamieńskiego dowodzi, że istnienie i funkcjonowanie szpitala w Kamieniu Pomorskim ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców tego regionu oraz przebywających tu turystów. Fakt ten dostrzegł Świętej Pamięci Prezydent naszego kraju Lech Kaczyński, który ujął szpital kamieński w opracowywanych pod jego kierownictwem planie budowy i zabezpieczenia funkcjonowania   gazoportu.

System opieki zdrowotnej w Polsce to  zespół osób i instytucji mający za zadanie zapewnić opiekę zdrowotną ludności.

Zgodnie z artykułem 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa z dnia 27sierpnia 2004r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych –  Dz. U. z 2004 r., Nr 210, poz. 2135.

My Polacy w głównej mierze oczekujemy poprawy sytuacji w służbie zdrowia. Dla nas mieszkańców powiatu kamieńskiego najważniejszą sprawą w tym zakresie jest zmiana operatora szpitala i jego normalne funkcjonowanie i świadczenie usług medycznych dla mieszkańców powiatu kamieńskiego i przebywających tu turystów. 

Panie Premierze

Znając Pana podejście do sprawy zaspokojenia potrzeb społecznych Polaków liczymy, że i w tej sprawie stanie Pan na wysokości zadania i wraz z Pana Ministrami, Wojewodą Zachodniopomorskim i podległym Panu i im służbami, podejmiecie działania, w wyniku których szpital w Kamieniu Pomorskim zmieni właściciela i będzie służył nam mieszkańcom tego powiatu, turystom, oraz stanowić będzie skuteczne zabezpieczenia ratowniczo-medyczne  na wypadek działań kryzysowych w Gazoporcie w Świnoujściu, czy na trasach komunikacyjnych tego regionu.

Liczymy na Pana pomoc w tej sprawie. Oczekujemy, że Pan Mariusz Kamiński Minister spraw Wewnętrznych  i Administracji zleci podległym sobie służbom pełną kontrolę Spółki EMC. Od dłuższego czasu spółka ta prowadząca kilka szpitali w Polsce i realizująca na podstawie Umowy z Narodowym Funduszem Zdrowotnym usługi medyczne na rzecz obywateli, nie realizuje zadań, które wynikają z podpisanych umów. Tak jak w Kamieniu Pomorskim są zamykane poszczególne oddziały,  a mieszkańcy regionów, na których działają te szpitala, są narażeni  na utratę zdrowia i życia. Działalność Spółki nastawiona jest wyłącznie na zysk, który jest osiągany nie zawsze zgodnie z obowiązującym prawem. Świadczą o tym choćby częste zmiany członków zarządu tej spółki i szereg nieprawidłowości w prowadzeniu księgowości i spraw pracowniczych w podległych tej spółce szpitalach, w tym i w szpitalu w Kamieniu Pomorskim. Wskazane jest również, by Podległe Panu Ministrowi Mariuszowi Kamińskiemu służby  przeanalizowały, czy likwidacja szpitala w Kamieniu Pomorskim nie spowoduje poważne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców tego regionu Polski w sytuacjach kryzysowych, które mogą mieć miejsce na terenie powiatu kamieńskiego i Miasta Świnoujście na biegnących przez ten powiat szlakach komunikacyjnych, rurociągu wysokiego ciśnienia LNG i działającego na terenie miasta Świnoujście terminalu gazowego LNG. 

Liczymy również, że Pan Minister Łukasz Szumowski zainteresuje się losem szpitala w Kamieniu Pomorskim i innym szpitalami prowadzonymi przez Spółkę EMC i w porozumieniu z Panem Mariuszem Kamińskim Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Koordynatorem służb specjalnych rozwiążą tę trudną dla nas mieszkańców Powiatu Kamieńskiego sprawę.   

Mamy nadzieję, że przy współpracy obu wymienionych ministerstw dojdzie do przyjęcia Szpitala w Kamieniu   Pomorskim przez Szpital MSWiA w Szczecinie, w taki sam sposób jak szpital ten zamierza przyjąć w tym roku dwa szpitale w województwie Zachodniopomorskim , to jest szpitale Powiatowe w Gryfinie i  w Dębnie.

Pod Apelem podpisało się 1507 mieszkańców Powiatu Kamieńskiego, których podpisy załączone są do Apelu skierowanego do Pana Premiera Rzeczypospolitej Polskiej  Mateusza Morawieckiego.

 

Do wiadomości:

Pan Jarosław Kaczyński Poseł na Sejm, Prezes PiS

Pan Mariusz Kamiński  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Pan Łukasz Szumowski Minister Zdrowia

 Pan Tomasz Hinc Wojewoda Zachodniopomorski

Pan Olgierd  Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Pan Józef Malec Starosta Powiatu Kamieńskiego