05-11-2015 » Powiat i region

Mieszkańcy powiatu kamieńskiego będą mieli bezpłatne porady prawne

W związku z uchwaleniem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej od 1 stycznia 2016 roku na terenie Powiatu Kamieńskiego zostaną uruchomione dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Jeden będzie działał w Kamieniu Pomorskim w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Wolińskiej 7b, drugi w Wolinie w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przy ulicy Kolejowej 1. Będą one czynne od poniedziałku do piątku po cztery godziny dziennie.
Pomoc prawna będzie świadczona przez adwokatów lub radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie i Szczecińską Izbę Adwokacką oraz za pośrednictwem organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego.
Zgodnie z ustawą z darmowych porad będą mogły skorzystać osoby do 26 roku życia, seniorzy powyżej 65 roku życia, kombatanci i weterani, osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, osoby które znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły starty w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej. Uprawnione będą także osoby, którym w okresie 12 miesięcy przed zwróceniem się o bezpłatną pomoc prawną przyznano świadczenie z pomocy społecznej i wobec, których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
Nieodpłatna pomoc prawna polega na:
1) poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub
2) wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym, lub
4) sporządzeniu projektu pisma o zwolnieniu od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym.
W najbliższym czasie Starosta Kamieński, Józef Malec ogłosi konkurs dla organizacji pozarządowych na prowadzenie jednego z punktów bezpłatnej pomocy prawnej. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone między innymi na stronie internetowej Powiatu Kamieńskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim.
Zapraszamy do udziału w konkursie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *