Międzyzdroje – Na sesji nadzwyczajnie i zdalnie

We wtorek  28 kwietnia, w trybie zdalnym z uwagi na koronawirusa odbyła się nadzwyczajna, zwołana na wniosek Burmistrza Mateusza Bobka sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach. Transmisja z obrad była po raz pierwszy prowadzona za pośrednictwem internetowej aplikacji. Zdecydowaną  większość uchwał radni podjęli jednogłośnie, co jak skomentował po sesji Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Węglorz wynika „z bardzo dobrej współpracy, jaka ma obecnie miejsce w Radzie i szczegółowym omówieniu projektów uchwał na wcześniejszym, również zdalnie przeprowadzonym spotkaniu przedsesyjnym. Czuje się, że nadzwyczajna sytuacja sprzyja chęci poszukiwania kompromisów i wspólnych rozwiązań  trudnych problemów, które najczęściej polegają na ograniczaniu wydatków, czy racjonalnym kształtowaniu lokalnych podatków i ich pobieraniu na terenie naszej gminy”. Przewodniczący Rady podkreślił również „dużą dyscyplinę radnych w trakcie prowadzonego posiedzenia – co wymusza również – system zdalny. Nie tłumi to jednak aktywności radnych, ponieważ wielu z nich korzysta z możliwości zadawania pytań Burmistrzowi”.

Na początku sesji radni podjęli uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2020 i w grudniowej uchwale przyjmującej budżet Gminy Międzyzdroje na rok 2020. W konsekwencji dokonano również zmian w uchwale dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. Kolejna podjęta uchwała dotyczyła wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych. W związku z epidemią koronawirusa podjęto uchwałę, w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami tego podatku na terenie Gminy Międzyzdroje, których płynność finansowa uległa pogorszeniu, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.Raty za kwiecień, maj i czerwiec mogą być wniesione do 30 września br. Zamknięty Żłobek Miejski z powodu  epidemii zaskutkował także uchwałą o zniesieniu opłat  za pobyt dziecka w tej placówce. Kolejna podjęta uchwała dotyczyła wyrażenia zgody, na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, obejmującej teren na ogródek gastronomiczny. Radni podjęli również uchwałę w sprawie  ustalenia wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach, służących celom rekreacyjno-wypoczynkowym, wykorzystywanych jedynie przez część roku. Dotyczy to zmiany stawki za odpady niesegregowane, liczone teraz według dwukrotnie wyższej opłaty jak za odpady zbierane selektywnie.

Radni podjęli także uchwałę  w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych. W tym przypadku pierwotny projekt uchwały, który wywołał na piątkowej  komisji łączonej spore dyskusje o powstrzymaniu się z podwyżkami, zgodnie z obietnicą burmistrza został zmieniony. Przygotowana uchwała na sesji obejmowała jedynie podniesienie cen za korzystanie z kaplicy cmentarnej i została podjęta 12 głosami przy jednym wstrzymującym się i jednym głosie przeciwnym. Na zakończenie obrad radni podjęli uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Międzyzdroje na rok 2020.

Sekretarz Gminy – Adam Szczodry

 

To top