Marszałkowskie stypendia dla najlepszych uczniów

30 studentów rozpoczynających naukę w zachodniopomorskich uczelniach otrzyma marszałkowskie stypendium. To nagroda za wysoką średnią ocen, dobre wyniki maturalne oraz osiągnięcia w olimpiadach.

Stypendium obejmuje 30 osób – absolwentów szkół ponadpodstawowych, którzy zostali wybrani przez pryzmat kryteriów osiągnięć w olimpiadach przedmiotowych i tematycznych, średnich ocen ze świadectwa ukończenia szkoły oraz średniego wyniku egzaminu maturalnego. 500 zł wsparcia wypłacane będzie od października co miesiąc przez okres 1 roku z wyłączeniem okresu wakacyjnego.

O przyznanie stypendium mogli starać się absolwenci szkół ponadpodstawowych, którzy osiągnęli w roku poprzedzającym rok akademicki średnią ocen nie mniejszą niż 4,5 oraz uzyskali średni wynik z egzaminu maturalnego na poziomie min. 80% z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym. Dodatkowe punkty otrzymają także zwycięzcy, laureaci czy finaliści olimpiad.

Stypendyści rozpoczną naukę na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym  w Szczecinie, w Akademii Morskiej w Szczecinie, na Politechnice Koszalińskiej, w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym  w Szczecinie oraz Uniwersytecie Szczecińskim.

Takie wsparcie przyznane do tej pory było już dwukrotnie. Kwota jaką wydatkowano na ten cel to ponad 140 tys. zł. W porównaniu z poprzednimi edycjami, gdzie wsparcie mogło uzyskać maksymalnie 15 osób, w tym roku liczbę przyznanych stypendiów zwiększono do 30. Ponadto w nowym regulaminie przyjętym w bieżącym roku znalazł się także zapis o olimpiadach tematycznych, dający dodatkowe szanse młodzieży o uzdolnieniach technicznych, informatycznych czy matematyczno-przyrodniczych.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top