Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz wyróżniony w konkursie organizowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Ludzie, którzy zmieniają biznes”. Kapituła konkursu doceniła działania na rzecz zarządzania różnorodnością.

 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu co dwa lata przyznaje nagrody dla osób, które poprzez swoją działalność zawodową oraz zaangażowanie poza miejscem pracy przyczyniają się do promocji idei społecznej odpowiedzialności biznesu. 4 listopada 2021 r. w Warszawie odbyła się gala podsumowująca konkurs.

Marszałek województwa Olgierd Geblewicz zdobył wyróżnienie w kategorii specjalnej w obszarze „Zarządzanie różnorodnością”. W tej części konkursu doceniono osoby, które przyczyniają się do propagowania idei zarządzania różnorodnością oraz wspierają instytucje w zakresie zarządzania różnorodnością w biznesie z ramienia organizacji pozabiznesowej (NGO, administracja publiczna, uczelnia itp.). Kapituła konkursu w szczególności zwróciła uwagę na: systemowe działania zmierzające do wykształcenia świadomych postaw otwartości na różnorodność oraz za wdrażanie horyzontalnych polityk równościowych w strategiach i programach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
– Na Pomorzu Zachodnim od lat budujemy otwartą, solidarną, tolerancyjną oraz opartą na równości społeczność. Cieszę się, że podejmowane przez nas działania zostały zauważone przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i mogą stać się dobrą praktyką dla innych organizacji i samorządów. Dziękuję wszystkim pracownikom i pracowniczkom Urzędu Marszałkowskiego, zwłaszcza Wydziałowi Współpracy Społecznej, za wdrażanie tej idei na co dzień – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Warto też dodać, że działań na rzecz równości i równego traktowania na Pomorzu Zachodnim nie brakuje. Zachodniopomorskie jako pierwszy samorząd wojewódzki w Polsce trzy lata temu przystąpił do Karty Różnorodności. A tym samym region dołączył  do europejskiego grona organizacji, promujących równe traktowanie ze względu na wiek, płeć, stan zdrowia, niepełnosprawność, pochodzenie, narodowość, rasę, religię, przekonania polityczne, orientację seksualną, tożsamość płciową, styl życia itd. W Urzędzie Marszałkowskim działają tematyczne zespoły, m.in. ds. Karty Różnorodności czy ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Osób LGBTQ+. Marszałek ma również pełnomocniczkę ds. kobiet i równego traktowania. Samorząd aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką równouprawnienia mniejszości społecznych oraz działającymi rzecz równego traktowania, przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji. Z tego zakresu organizowane są otwarte konkursy ofert dla NGO.
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego jest też pierwszym regionemw Polsce, który w budżecie wyodrębnił zadanie „wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”. Taka pomoc nieprzerwanie  udzielana jest od 2016 r.

Marszałek Olgierd Geblewicz osobiście uczestniczy też w akcjach i działaniach na rzecz równego traktowania, w tym obywatelskich protestach.
Kandydaturę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego do konkursu zgłosił Powiat Gryfiński. W imieniu marszałka wyróżnienie odebrała Magdalena Pieczyńska, kierowniczka Biura ds. organizacji pozarządowych w Wydziale Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
To top