Marszałek Olgierd Geblewicz: „Podwyżki dla kolejarzy są konieczne” Samorząd Województwa jest gotowy do negocjacji z POLREGIO

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego został poinformowany przez władze spółki POLREGIO o zakończeniu negocjacji ze związkami zawodowymi pracowników kolei w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzeń. – Nie podważamy konieczności podwyżki płac pracowników w związku z szalejącą inflacją – mówi marszałek Olgierd Geblewicz. Zarząd Województwa jest gotowy do negocjacji w sprawie rozłożenia ciężaru finansowego podwyżek płac pomiędzy spółkę a Samorząd Województwa.

We wtorek (10 maja) późnym popołudniem do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło pismo z POLREGIO SA informujące, iż związki zawodowe działające na kolei wyraziły wolę zawarcia porozumienia kończącego spór zbiorowy. Uzgodniono, że w tym roku podwyżki wynagrodzeń (z wyrównaniem od stycznia) wyniosą 400 zł, a od stycznia 2023 r. jeszcze 300 zł na osobę.

Spółka przedstawiła do akceptacji aneks do obowiązującej umowy, w myśl którego Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego miałby ponieść całość kosztów związanych z podwyżkami płac i dała czas na podjęcie decyzji do 12 maja do godz. 12.

Aneksu w takim kształcie nie można potraktować poważnie, ponieważ dokument przygotowano niepoważnie. Nie można całością kosztów obciążać tylko jednej ze stron, czyli Samorządu Województwa – mówi marszałek Olgierd Geblewicz. – Ani przez chwilę nie kwestionowaliśmy potrzeby zwiększenia wynagrodzeń pracownikom POLREGIO, ponieważ szalejąca inflacja sprawia, że ludziom coraz trudniej jest wiązać koniec z końcem. Jesteśmy gotowi podzielić się kosztami tych regulacji w oparciu o istniejącą umowę.Należy przypomnieć, że na organizację regionalnych przewozów kolejowych w budżecie na rok 2022 w zabezpieczono środki własne województwa w wysokości 116,5 mln zł. Zaproponowany przez POLREGIO aneks oznacza zwiększenie wydatków Województwa w 2022 r. do kwoty ponad 148 mln zł (!) co przekracza o ponad 30 mln zł możliwości budżetu województwa.

Propozycja Spółki oprócz zwiększenia kosztów wynagrodzeń w Zachodniopomorskim Zakładzie POLREGIO o 7,8 mln zł w 2022r (miesięcznie ok. 1000 zł/etat) przewiduje wzrost szeregu innych kosztów, niekiedy uzasadnionych w sposób enigmatyczny, np. niemal dwukrotny wzrost kosztów zarządzani.

Mam pełną świadomość, że sprawa jest poważna, że dotyczy setek ludzi i ich rodzin.  Deklaruję gotowość wypracowania z władzami Spółki konstruktywnych rozwiązań. Musi to być poprzedzone rzetelną analizą kosztów jak również możliwości finansowych samorządu – podkreśla marszałek Olgierd Geblewicz.

Należy pamiętać, że z uwagi na procedury związane w szczególności z dysponowaniem finansami publicznymi oraz skalę zobowiązań finansowych, nie jest możliwe, by Województwo Zachodniopomorskie w ciągu jednej doby złożyło prawnie wiążące oświadczenie w zakresie żądań Spółki.

 

 

To top