KOMUNIKAT Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Pomorza Zachodniego

Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego

planuje ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4.

„Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym

„Rybactwo i Morze” w zakresie:

 • Celu ogólnego – Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszaru LSR do 2022r.
 • Celu szczegółowego – 1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 r.
 • Przedsięwzięcia – 1.1. Podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury na obszarze LSR do 2020 r.

Limit środków w naborze: 100 000,00 zł.

Forma wsparcia: w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50 % tych kosztów, nie więcej niż 100 000,00 zł. na jednego wnioskodawcę.  

 • Celu ogólnego – Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszaru LSR do 2022r.
 • Celu szczegółowego – 1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 r.
 • Przedsięwzięcia –1.2. Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia lub utrzymania miejsc pracy, niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką na obszarze LSR do 2022 r.

Limit środków w naborze: 630 000,00 zł.

Forma wsparcia: w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, nie więcej niż 80 000,00 zł. na jednego wnioskodawcę. W przypadku gdy operacja jest związana z łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym, o którym mowa w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) N r 508/2014 z dnia 15 maja 2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające Rozporządzenia Rady (WE) nr 2328, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011, poziom dofinansowania może zostać podniesiony do 80% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 80 000,00 zł. na jednego wnioskodawcę.

 • Przedsięwzięcie – 1.3. Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał obszaru rybackiego na obszarze LSR do 2022 r.

Limit środków w naborze: 660 000,00 zł.  

Forma wsparcia: w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, nie więcej niż 80 000,00 zł. na jednego wnioskodawcę.

 • Cel ogólny – Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszaru LSR do 2022 r.
 • Cel szczegółowy – 2. Wzmocnienie potencjału turystycznego obszaru LSR do 2022 roku.
 • Przedsięwzięcie –1.2. Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR do 2022 roku.

            Limit środków w naborze: 126 000 ,00 zł.

Forma wsparcia: w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, nie więcej niż 30 000,00 zł. na jednego wnioskodawcę. W przypadku gdy operacja:

 • jest w interesie zbiorowym,

lub

 • ma zbiorowego beneficjenta,

lub

 • projekt ma innowacyjne właściwości, w stosownych przypadkach, na szczeblu lokalnym;

poziom dofinansowania może zostać podniesiony do 85% kosztów kwalifikowalnych, jednak

nie więcej niż 30 000,00 złotych na jednego wnioskodawcę.

Planowany termin składania wniosków od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 22 grudnia 2020r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego,

 1.        Osiedle Rybackie 16 K,

72-420 Dziwnów,

w dniach: poniedziałek – piątek w godzinach 700 – 1500

Szczegółowe informacje: www. rlgdpz.pl/ AKTUALNOŚCI, biuro@rlgdpz.pl, tel.  914436155, tel. kom. 603452988, Biuro Stowarzyszenia RLGD Pomorza Zachodniego, ul. Osiedle Rybackie 16 K, 72-420 Dziwnów.

 

 

 

To top