13-01-2016 » Powiat i region

Dziś Szczyt Polityczny Partnerstwa Odry we Wrocławiu

Przedstawiciele polskich i niemieckich regionów Partnerstwa Odry spotykają się 13 stycznia 2016 r. we Wrocławiu. Tematem rozmów będą działania wzmacniające współpracę w takich obszarach jak: transgraniczne połączenia komunikacyjne, ochrona zdrowia, edukacja czy wykorzystanie rzeki Odry wraz z dorzeczem. W konferencji weźmie udział Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Partnerstwo Odry jest nieformalną siecią współpracy polskich i niemieckich regionów. Należą do niej województwa: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie oraz kraje związkowe: Berlina, Brandenburgii, Meklemburgii – Pomorza Przedniego i Wolnego Państwa Saksonii.

– W ciągu ostatnich kilkunastu lat życie na granicy polsko-niemieckiej zmieniło się diametralnie. Polacy i Niemcy przemieszczają się w obu kierunkach, korzystając ze wspólnej, co raz lepszej infrastruktury czy placówek medycznych na granicy. Szkoły realizują wspólne programy edukacyjne, a uczelnie projekty badawcze. Jednak, aby w sposób trwały przyspieszyć rozwój gospodarczy obszarów po obu stronach Odry, musi ona nie dzielić, a stwarzać możliwości łączenia potencjałów, biznesów i ludzi. Partnerstwo Odry, jako sieć skupiająca regiony po obu stronach Odry, stara się kreować dobre ramy do dalszego, dobrego rozwoju – uważa Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Podczas tegorocznego Szczytu Politycznego Partnerstwa Odry we Wrocławiu przedstawiciele polskich i niemieckich regionów odniosą się do ustaleń poprzednich szczytów, a także zaplanują przedsięwzięcia oraz inicjatywy wspierające dalszą współpracę.

Zaplanowano rozmowy na tematy związane m.in. z:

• poprawą transgranicznych połączeń komunikacyjnych, szczególnie kolejowych.
• wsparciem procesu tworzenia „Wspólnej koncepcji przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań” przygotowywanej przez Komitet Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Polsko-Niemiecki obszar powiązań jest tożsamy z obszarem Partnerstwa Odry.
• wsparciem rozwoju współpracy edukacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju partnerstw szkół, uczelni wyższych oraz instytucji naukowo-badawczych, nauki języka sąsiada, kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy regionów Partnerstwa Odry.
• rozwojem współpracy w zakresie ochrony zdrowia i gospodarki zdrowotnej oraz służb ratownictwa medycznego. W tym: wymiany informacji na temat infrastruktury medycznej po obu stronach granicy z uwzględnieniem trendów demograficznych, współpracy jednostek ochrony zdrowia, i kształcenia kadr medycznych, w tym kształcenia językowego. Regiony będą dążyć do wykorzystania środków UE w celu realizacji projektów współpracy w tym zakresie.
• wykorzystaniem rzeki Odry wraz z dorzeczem, która scala cały obszar, stwarzając możliwości współpracy zarówno w kwestiach transportowych, jak i turystycznych, z uwzględnieniem działań przeciwpowodziowych i wymogów ochrony środowiska.

Podczas poprzedniego szczytu politycznego w Greifswaldzie w roku 2012 zapadły ustalenia dotyczące m.in. tworzenia sieci placówek naukowych i wspólnych ofert turystycznych, możliwości finansowania współpracy transnarodowej regionów polskich i niemieckich w latach 2014-2020 na obszarze Partnerstwa Odry ze środków unijnych (programy EFRR i EFS). Rozmawiano też o zachowaniu dziedzictwa historycznego i planach utworzenia portalu internetowego archiwów znajdujących się na obszarze Partnerstwa Odry.

Szczyt Polityczny Partnerstwa Odry we Wrocławiu odbędzie się w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.
Gospodarzem konferencji jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *