Dotacje na zabytki w 2016 roku

Właścicieli obiektów zabytkowych, które objęte są opieką konserwatorską i wpisane do rejestru Zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, informujemy o możliwości pozyskania dotacji na roboty budowlane i prace konserwatorskie przy nieruchomościach zabytkowych.
Podstawowe zasady przyznawania dotacji ze środków publicznych reguluje ustawa z dnia 23 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 162 z 17 września 2003r., z późn. zm.) o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U. Nr 112 poz. 940 z 6 czerwca 2005r. z późn. zm.).
Dla każdego obiektu położonego na terenie województwa zachodniopomorskiego, wpisanego do rejestru zabytków, możliwe jest udzielenie dotacji na prace remontowe i konserwatorskie przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego oraz odpowiednią Radę Powiatu i Radę Gminy. Dotacje udzielane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i MKiDN pochodzą z budżetu państwa, zaś organy jednostek samorządu terytorialnego wydzielają środki finansowe z własnych budżetów.
W budżecie gminy Międzyzdroje na 2016 rok zaplanowano kwotę 100 tys. zł na dotacje przeznaczone na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, która będzie wydatkowana na podstawie złożonych na początku roku wniosków, w ramach dostępnych środków finansowych.
Szczegółowe zasady udzielania dotacji określają poszczególne organy w przyjętych uchwałach lub regulaminach. Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji jest zawsze złożenie przez właściciela lub użytkownika zabytku formalnego wniosku w sprawie, zgodnego z wymaganiami organu udzielającego dotacji. Konieczne jest dołączenie stosownych dokumentów (np. pozwolenia na budowę, pozwolenia WKZ na prowadzenie prac, kosztorysów prac z przedmiarem robót).
Wnioski do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace planowane należy składać do 28 lutego roku, w którym ma być udzielona dotacja. Wielkość udzielanych dotacji zależy od ilości zgłoszonych wniosków i wartości środków przyznanych WKZ na ten cel, zwykle nie przekracza 50 procent wartości całości prac (wykaz udzielonych dotacji w ubiegłych latach dostępny na stronie internetowej Urzędu). Wnioski o refundację poniesionych nakładów na prace wykonane w ciągu trzech ubiegłych lat można składać do 30 czerwca każdego roku – po zakończeniu wszystkich prac wymienionych w zezwoleniu WKZ. Szczegółowe zasady określone są w Procedurach ZWKZ.
Większymi środkami finansowymi dysponuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, udzielający dotacji w ramach własnych Programów, szczególnie Programu Dziedzictwo Kulturowe, priorytet Ochrona zabytków. Aktualnie obowiązujące terminy przyjmowania wniosków to 30 października i (w miarę posiadania środków finansowych) 31 marca. Wnioski składa się w formie elektronicznej, za pomocą platformy Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta. Szczegółowe informacje i dostęp do EBOI dostępne są na stronach internetowych Ministerstwa: www.mkidn.gov.pl
***
Powyższa informacja została przygotowana po zorganizowanym w dniu 30 listopada 2015 roku w Kamieniu Pomorskim spotkaniu Wojewódzkiej Konserwator Zabytków w Szczecinie Ewy Staneckiej z przedstawicielami samorządów powiatu kamieńskiego oraz na podstawie materiałów opracowanych przez Aleksandrę Hamberg Federowicz z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków zawartych na stronie http://www.wkz.szczecin.pl

Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *