Dodatkowe fundusze na zadania wodno-kanalizacyjne

Ponad 21 mln euro to dodatkowe, unijne środki na inwestycje w zakresie rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Wspierana będzie m.in. budowa, przebudowa lub doposażenie oczyszczalni ścieków, również tych przydomowych, stacji uzdatniania wody, ujęć wody oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Po raz pierwszy w ramach działań samorządowych PROW 2014-2020 będzie można składać wnioski na budowę lub przebudowę podziemnych zbiorników retencyjnych, dzięki którym możliwe będzie gromadzenie, a potem wykorzystywanie wód opadowych. Wnioski w ramach III  naboru można składać od 14 kwietnia do 7 czerwca br\ 

O finansową pomoc mogą starać się samorządy, spółki, w której jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego i związki międzygminne. Podmioty te swoje inwestycje muszą jednak realizować na terenie gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich i miejskich, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5000 mieszkańców.

Maksymalna wartość dofinansowania może wynieść 5 mln zł. Wnioskodawcy będą mogli otrzymać nawet 100% zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Łączna alokacja dla tego zadania to ponad 21 mln euro. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Odbudowy i będą wdrażane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski można składać na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego od 14 kwietnia do 7 czerwca br. Nabór wniosków odbywa się w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Więcej informacji na stronie: http://bityl.pl/Qoq5V

W wyniku przeprowadzonych dwóch naborów wniosków (2016 r. i 2019 r.) na działania związane z gospodarką wodno-ściekową dotacje przyznano 82 inwestycjom. Łączna kwota wsparcia z PROW 2014-2020 wyniosła ponad 85 mln zł.

Zwiększona alokacja to efekt przyznania dodatkowych, unijnych środków dla województwa zachodniopomorskiego na inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

 

To top