Czy Sekretarz Gminy Kamień Pomorski złamała prawo?

O Annie Stanaszek-Kaczor, Sekretarz Gminy Kamień Pomorski na łamach naszego portalu oraz w Gazecie Nowy Pomorzanin pisaliśmy już nie raz. Dziś wracamy do tego tematu, by rozważyć czy Pani Sekretarz pełniąc ten Urząd nie złamała prawa. Naszą uwagę dotycząca Pani Sekretarz zwrócił list jednego z byłych pracowników Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim, skierowany do CBA i Wojewody Zachodniopomorskiego. List ten jego autor przekazał do naszej redakcji do ewentualnego wykorzystania. Po jego analizie, uznaliśmy, że sprawa jest poważna, a mieszkańcy gminy Kamień Pomorski mają prawo wiedzieć, że jeden z najważniejszych Urzędników gminy za wiedzą i zgodą Burmistrza Stanisława Kuryłły łamie prawo! W swoim liście skierowanym do CBA były urzędnik gminy Kamień Pomorski między innymi pisze.  

“Przeglądając składane oświadczenie przez sekretarza gminy Annę Stanaszek-Kaczor zauważyłem że wykazuje ona iż jest właścicielem i współwłaścicielem 463 ha ziemi i współdzierżawcą 460,89 ha ziemi rolnej. Czyli łącznie współgospodaruje na 923,89 ha ziemi. Zgodnie z art. 2 ust 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne Ustawa określa ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez:  wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), zastępców wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), skarbników gmin, sekretarzy gmin, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi oraz inne osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) które nie mogą  zgodnie z art 4 ust 6 prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności; nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego, a także pełnienia funkcji członka zarządu na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202 i 2260). Zgodnie z art. 5 ust 2 tej ustawy Jeżeli zakazy, o których mowa w art. 4, narusza osoba, o której mowa w art. 2 pkt 6-6c, z wyłączeniem wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwy organ, z zastrzeżeniem ust. 3-5, odwołuje ją albo rozwiązuje z nią umowę o pracę, najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w którym uzyskał informację o przyczynie odwołania albo rozwiązania umowy o pracę.

Zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego Dz.U. 2019 poz. 1362  Za gospodarstwo rodzinne uważa się gospodarstwo rolne:

1) prowadzone przez rolnika indywidualnego oraz

2) w którym łączna powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 300 ha.

Oznacza to , że pełniąca funkcję sekretarza Gminy Anna Stanaszek Kaczor prowadzi gospodarstwo rolne które nie ma charakteru gospodarstwa rodzinnego zatem jej zatrudnienie na stanowisku sekretarza gminy rażąco narusza obowiązujące przepisy antykorupcyjne. Ponieważ osoba zobowiązana przez ustawodawcę do dokonania analizy oświadczeń majątkowych nie zauważa naruszenia prawa wnoszę o przeprowadzenie kontroli i reakcję na ewidentne łamanie prawa”.

Czy Burmistrz Kamienia Pomorskiego Stanisław Kuryłło  nie wie, że jego najbliższa współpracownica Sekretarz Gminy Anna Stanaszek-Kaczor prowadzi gospodarstwo rolne tej wielkości? Z lektury oświadczenia majątkowego złożonego do Burmistrza wynika to jednoznacznie. Anna Stanaszek Kaczor pełni tą funkcję w gminie Kamień Pomorski już od kilku lat. W mojej ocenie mamy tu przykład jednoznacznego łamania prawa. Pełniąca funkcję Sekretarza Gminy Anna Stanaszek-Kaczor  powinna być odwołana z tej funkcji niezwłocznie, a w stosunku do Burmistrza Kamienia Pomorskiego wyciągnięte konsekwencje służbowe przewidziane przez prawo.

Będziemy bacznie obserwować cała tę sytuację i czekamy na działania Pana Wojewody i CBA.

Waldemar Taranowicz

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *