Budżet województwa zachodniopomorskiego na 2022 rok uchwalony

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego ma budżet na 2022 rok. Sejmik uchwalił przyszłoroczny plan dochodów i wydatków. Przez pandemię koronawirusa zapowiada się kolejny niełatwy rok, z wieloma wyzwaniami. Szczegóły dokumentu zaprezentowano podczas sesji, która odbyła się we wtorek, 7 grudnia 2021 roku. Za jego przyjęciem głosowało 18 radnych, przeciw było 10. Nikt nie wstrzymał się od głosu. 
Dochody województwa wyniosą prawie 1,35 mld zł, a wydatki ponad 1,5 mld  zł.
– W toku prac nad budżetem wsłuchaliśmy się w głosy radnych, jakie padły w dyskusji. Znalazły one odzwierciedlenie w dokumencie. Chcielibyśmy, aby nasze założenia zostały w pełni zrealizowane. Musimy mieć jednak na uwadze sytuację pandemiczną. Pod względem wydatków to rekordowy budżet, bo ponad 1,5 mld zł. Podobnie jak i wydatki inwestycyjne. Mamy dobra strukturę budżetu, stąd również rekordowa nadwyżka budżetowa. Z pewnością w trakcie roku chcielibyśmy zmniejszać deficyt oraz stosunkowo jak najmniej korzystać z kredytu – podkreślił marszałek Olgierd Geblewicz. – Niezmiennie przyświecają nam cztery cele: otwarta społeczność, dynamiczna gospodarka, sprawny samorząd i partnerski region. Znajdzie to odzwierciedlenie w wydatkach. Przyszły rok uznany został przez Parlament Europejski za Europejski Rok Młodzieży i takie działania podejmiemy. Kontynuować będziemy wsparcie ZAZ-ów, program Społecznik. Uwzględniliśmy fundusze na Granty Strażackie, Granty Sołeckie. Chcemy także dzięki przyszłej perspektywie unijnej uruchomić Regionalne Centra Szkoleniowe OSP. Nie zabraknie środków na budowę WSPR przy Twardowskiego, program in vitro czy powstanie oddziałów zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. Kluczowymi będą dla nas inwestycje w sferze kultury, na które regularnie zwiększamy wydatki. Ponadto więcej wydamy na imprezy sportowe i rozwój infrastruktury sportowej – dodał Olgierd Geblewicz.
Podstawowym źródłem dochodów budżetu będą dotacje celowe i płatności z UE  (491 mln zł), udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (PIT i CIT – 309 mln zł) oraz subwencja ogólna (328 mln zł). Pozostałe dochody, w tym m.in. dotacje celowe z budżetu państwa oraz dochody jednostek budżetowych wyniosą 221 mln zł.
Wydatki majątkowe stanowią 54,4% wydatków budżetu ogółem. Dominują w nich projekty inwestycyjne stanowiące 47,8 %, które są ujęte w wieloletniej  prognozie finansowej samorządu województwa. Najbardziej aktywnym obszarem inwestycyjnym będzie infrastruktura transportowa (434 mln zł), w ramach której sfinansowana zostanie przebudowa i poprawa stanu technicznego dróg wojewódzkich oraz zakup kolejowego taboru pasażerskiego. Ponadto istotnymi zadaniami będą te wykorzystujące eurofundusze w ramach dotychczasowej perspektywy 2014-2020 oraz nowej perspektywy (2021- 2027). Należy do nich m.in. konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego (wraz z wydatkami bieżącymi 62 mln zł), budowa sieci tras rowerowych (z wydatkami bieżącymi 69 mln zł), rozbudowa i modernizacja Teatru Polskiego (98  mln zł), powstanie Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (wraz z wydatkami bieżącymi 40 mln zł), kontynuacja usługi zachodniopomorskiego e-Zdrowia (wraz z wydatkami bieżącymi 34 mln zł), budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego (14 mln zł) oraz modernizacja i rozbudowa historycznego folwarku w Przelewicach wraz z niezbędną infrastrukturą (12 mln zł).
Główną pozycją wydatków ogółem budżetu województwa w roku 2022 – zgodnie z tendencją wieloletnią – będzie transport i infrastruktura. To 44,2% uchwalonego budżetu i kwota 688 mln zł, z czego przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich stanowi 350 mln zł, a dotacja na dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich wyniesie 116 mln zł. Na kulturę, sport i turystykę przeznaczonych zostanie 283 mln (18,2%), administrację, w tym Pomoc Techniczną RPO  WZ 2014-2020 oraz bezpieczeństwo publiczne 230 mln zł (14,8%). Działania związane z ochroną zdrowia, wojewódzkimi programami polityki społecznej, w tym pomocą społeczną i rodziną określono w budżecie na poziomie 122 mln zł (7,8%), a z polityką rynku pracy i rozwojem przedsiębiorczości w kwocie 59 mln zł (3,8%). Wydatki na edukację i opiekę wychowawczą wyniosą 24 mln zł (1,6%), natomiast zadania z zakresu rolnictwa, rybactwa i ochrony środowiska wraz z zadaniami parków krajobrazowych zaplanowane zostały na poziomie 15 mln zł (0,9%).
Bilansowo budżet województwa na rok 2022 zamknie się deficytem 207 mln zł (co stanowi 15,3% dochodów ogółem). Planuje się, iż zostanie on pokryty wolnymi środkami pozostałymi na koniec 2021 r. na rachunkach bankowych Województwa (po dokonaniu rozliczenia budżetu) oraz środkami pochodzącymi z kredytu z EBI. Nadwyżka operacyjna w uchwalonym na 2022 rok budżecie, stanowiąca jeden z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej jst, zaplanowana została na poziomie blisko 265 mln zł. Planuje się, iż stan zobowiązań na koniec 2022 roku zamknie się kwotą 465 mln zł, stanowiącą  34,5% dochodów budżetu planowanych na przyszły rok.
Głosowanie nad tegorocznym planem finansowym Województwa Zachodniopomorskiego było  najważniejszym punktem obrad XXX sesji sejmiku w kadencji 2018-2023.

To top