Bez tej inwestycji rozwój OZE w powiecie pyrzyckim będzie trudny.

 

Trzecia szansa dla spółki Enea na realizację projektu z RPO

Pomorze Zachodnie jest liderem w rozwoju odnawialnych źródeł energii. Wciąż jednak potrzebne są inwestycje umożliwiające przyłączanie nowych instalacji OZE do sieci elektroenergetycznej. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości blisko 4 mln zł dodatkowe możliwości pojawią się na terenie Pyrzyc. To bardzo potrzebny projekt dla rozwoju odnawialnych źródeł energii  w tej części regionu. Operator systemu dystrybucji, w naszym regionie spółka Enea, stoi przed kolejną szansą realizacji zaplanowanych działań ze środków unijnych.

Energetyka odnawialna uznana jest za strategiczną dla rozwoju regionu. Na Pomorzu Zachodnim wytwarza się niemal 19% krajowej energii ze źródeł odnawialnych, a w samym województwie udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem sięga 47,8%. To bardzo dobry wynik, mając na uwadze że średnia dla kraju wynosi  nieco ponad 14,1%.

Produkowana w regionie energia z OZE mogłaby zaspokoić blisko 80% potrzeb regionalnej konsumpcji. To efekt ponad 200 instalacji OZE o łącznej mocy 1,6 GW oraz udziału w produkcji krajowej energetyki wiatrowej na poziomie 25%. Wciąż jednak stan sieci dystrybucyjnych wymaga modernizacji i rozbudowy. W województwie znajdują się obszary, gdzie występują ponadnormatywne spadki napięcia. Jednocześnie zbyt małe przekroje linii oraz mała moc stacji transformatorowych to jedna z głównych barier dla rozwoju OZE. Taka sytuacja występuje np. na terenie powiatu pyrzyckiego, stąd nasze mocne wsparcie i przyznana dotacja na realizację tej inwestycji. To kolejne, trzecie już podejście spółki ENEA, a więc operatora operatorom systemu dystrybucyjnego w naszym województwie, do realizacji inwestycji z działania 2.11. Mamy nadzieję, że tym razem zakończonej sukcesem – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Przyznane przez Urząd Marszałkowski dofinansowanie dla spółki z o.o. ENEA Operator pochodzi ze środków RPO WZ, z działania 2.11 „Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii”. To działanie  dedykowane jest wyłącznie operatorom sieci średniego (poniżej 110 kV) i niskiego napięcia, czyli operatorom systemu dystrybucyjnego. Na terenie naszego województwa takim podmiotem jest ENEA, która już po raz trzeci przystępuje do realizacji inwestycji ze środków  z działania 2.11.

W pierwszym ogłoszonym konkursie w roku 2016 beneficjent otrzymał negatywną ocenę za niezgodność z wymogami pomocy publicznej (projekt miał być realizowany w kilkunastu powiatach). Aby umożliwić wnioskodawcy uzyskanie dofinansowania na realizację tak ważnych dla rozwoju OZE inwestycji, Zarząd Województwa uruchomił w tym samym roku drugi konkurs. Tym razem projekt spółki ENEA,  polegający na modernizacji fragmentów sieci elektroenergetycznych o łącznej długości ponad 12 km w  11 powiatach w regionie, uzyskał dofinansowanie w kwocie ponad 1,7 mln zł. Niestety dwa lata po podpisaniu umowy, spółka  zrezygnowała z realizacji zadania, co wynikało z trudności związanych z pozyskiwaniem praw do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, a także z faktu, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła możliwości finansowe beneficjenta.

Przyznane teraz dofinansowanie, w najwyżej dotychczas kwocie ponad 3,97 mln zł (cała wnioskowana przez beneficjenta suma), ma pomóc spółce w realizacji ważnej dla regionu inwestycji, tym razem na terenie Pyrzyc. W powiecie pyrzyckim obecna infrastruktura nie zapewnia oczekiwanego bezpieczeństwa dostaw energii, a także dostępu do sieci nowym uczestnikom rynku energetycznego, a zwłaszcza potencjalnym producentom energii z OZE. Dzięki unijnemu dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego ma to się zmienić.

Dzięki przyznanym środkom spółka będzie mogła przebudować stację elektroenergetyczną wysokiego napięcia i średniego napięcia w Pyrzycach. Warto dodać, że stacja zlokalizowana jest na terenie o wysokim zapotrzebowaniu na nowe moce przyłączeniowe w związku ze zwiększoną produkcją OZE.

Planowany zakres inwestycji obejmuje: wykonanie dokumentacji technicznej, wymianę na nową rozdzielnicy SN wraz z zabezpieczeniami i obwodami wtórnymi rozdzielni 15 kV, wymianę transformatorów WN/SN wraz z mostami kablowymi i zabezpieczeniami 110 kV, zabudowę nowych mostów kablowych łączących transformatory WN/SN z rozdzielnicą SN, przebudowę wyprowadzeń linii SN do nowej rozdzielni, modernizację zespołu uziemiającego nr 2, modernizację rozdzielni potrzeb własnych prądu stałego i przemiennego, wymianę baterii akumulatorów, modernizację systemu telemechaniki, doposażenie istniejącego systemu łączności, modernizację BKR1 i BKR2, zabudowę systemu SOT, modernizację budynku stacji, zagospodarowanie terenu wokół stacji wraz z ogrodzeniem.

W wyniku realizacji inwestycji nastąpi wzrost potencjalnej mocy generacji rozproszonej możliwej do przyłączenia w wysokości 8 MW.

Inwestycja  realizowana będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Koszt całkowity przedsięwzięcia to ponad 13,5 mln zł, koszty kwalifikowalne wynoszą 10,6 mln zł. Dofinansowanie unijne przekracza 3,97 mln zł.

Umowa dofinansowania została podpisana 28 października 2020 r. przez marszałka Olgierda Geblewicza i wicemarszałka Tomasza Sobieraja. Teraz dokument czeka na podpis przedstawicieli beneficjenta, spółki Enea. – Mamy nadzieję, że otrzymane środki pozwolą na ukończenie inwestycji przez spółkę, co bezpośrednio przełoży się na możliwość realizacji kolejnych projektów dotyczących powstawania nowych instalacji OZE w naszym regionie. Jesteśmy dobrej myśli – podsumowuje marszałek Olgierd Geblewicz.

Zakończenie inwestycji planowane jest na grudzień 2023 r.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top