Ariel Juszczak na tropie kolejnej afery! Czy pieniądze z rewitalizacji parku pomogły wygrać Burmistrzowi wybory?

Ariel Juszczak na portalu Kamień News Kamieńskim Społecznym Portalu Informacyjnym (http://kamienews.pl/2018/12/21/rewitalizacja-parku-poniesione-koszty-protokol-odbioru-prac/) odsłania kulisy rewitalizacji parku w Kamieniu Pomorskim. Na tym portalu 19 grudnia 2018 pojawił się artykuł pt. “PGK nie ujawni kosztorysu dotyczącego rewitalizacji Parku!” Jak wynika z tego materiału – gminna spółka PGK przygotowała koncepcję rewitalizacji parku, projekt budowlany i wykonawczy, wygrała przetarg (jako jedyny podmiot złożyła ofertę) oraz wykonała wszystkie prace. Jednak Prezes Adrian Guranowski odmówił ujawnienia szczegółowych kosztów projektu powołując się na tajemnicę przedsiębiorstwa. Wartość inwestycji opiewała na kwotę prawie 2,5 mln zł.

W wyjaśnieniach Prezesa Spółki między innymi czytamy:

 1. PGK sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim (dalej zwana Spółką) przystąpiło do przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. „Ochrona różnorodności biologicznej – Park miejski im. Papieża Jana Pawła II i Aleja Kalinowa we Wrzosowie Gmina Kamień Pomorski w formule zaprojektuj i wybuduj” na warunkach komercyjnych (rynkowych). Spółka złożyła najkorzystniejszą ofertę i uzyskała zamówienie. Spółka nie miała obowiązku załączenia kosztorysu do oferty, gdyż umowa na roboty budowlane miała charakter ryczałtowy (art. 632 kc), a nie obmiarowy (z wynagrodzeniem kosztorysowym regulowanym art.629 kc.) . Oferta spółki mieściła się w kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia przez Zamawiającego, co wynika z informacji z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. W związku z tym nie bardzo wiadomo, o jaki kosztorys zwraca się Pan w zapytaniu (skoro się Pan zwraca do spółki, to zapewne nie chodzi o kosztorys inwestorski) – jak przypuszczam Pan także tego nie wie. Gdyby jednak kosztorys, o który Panu chodzi został sporządzony, czego nie wykluczam, to i tak nie zostałby on Panu udostępniony z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa;
 2. Spółka korzystała z podwykonawstwa niektórych robót. Informacja o podwykonawcach robót budowlanych oraz szczegółach podwykonawstwa robót budowlanych stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa i nie podlega ujawnieniu. W ofercie Spółki został natomiast ujawniony podwykonawca w zakresie prac projektowych, którym był: MXL4 Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedziba w Szczecinie, Al. Bohaterów Warszawy 40/3A2A;
 3. Spółka zgodnie z zawartą umową była wykonawcą zarówno projektu budowlanego i wykonawczego oraz samych robót budowlanych. Jest zwyczajowo przyjęte, że przy tego typu zamówieniach publicznych wykonanie prac zatwierdza Zamawiający (przyp. red.: Gmina Kamień Pomorski).
 4. Spółka nie ma żadnych obowiązków sprawozdawczych, w zakresie wykonanego zamówienia wobec Urzędu Marszałkowskiego.

Po zapoznaniu się z odpowiedzią Prezesa Spółki portal zwrócił się z zapytaniem do Urzędu Marszałkowskiego czy do urzędu wpłynęło już sprawozdanie z realizacji projektu.

Z informacji przesłanej z Urzędu Marszałkowskiego udało się uzyskać podstawowe informacje dotyczące kosztów rewitalizacji parku.

Projekt Rewitalizacji Parku Jana Pawła II w Kamieniu Pomorskim budzi wśród mieszkańców różne emocje. Jedni się cieszą, że miejsce zostało odmienione – drudzy drapią się po głowie na co wydatkowano ponad 2 miliony złotych. Projekt nazwano: „Ochrona i zwiększenie bioróżnorodności w Gminie Kamień Pomorski”. Beneficjentem była Gmina Kamień Pomorski a „Wykonawcą” Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. (gminna spółka). Umowa została podpisana 22 maja 2018 roku.

Odbiór prac przeprowadzono w dniu 30 października 2018 roku. Brały w nim udział osoby wymienione w niżej zamieszczonym protokole odbioru z dnia 30 października 2018 r.

Jedną z osób wymienionych w protokole jest Radny Rady Miejskiej poprzedniej kadencji Tomasz Żurowski. W tym przypadku Pan Radny występował w podwójnej roli jako radny i jako kierownik JRPI PGK Sp, z o.o. Kadencja Rady Miejskiej oficjalnie skończyła się 16 listopada. W dniu 30 października będąc członkiem komisji odbierającej prace Pan radny występował w podwójnej roli. Ale dla dobra sprawy i Pana Burmistrza chyba Pan radny zapomniał o przepisach prawa.

Z kolejnych arkuszy zamieszczonych poniżej poznajemy zestawienie rzeczowo-finansowe wykonanych robót. Zadanie 1 określono jako „przygotowanie dokumentacji projektowej” – kosztowała ona 45.510,00 zł (z tego dotacja pokryła ten wydatek kwotą: 37.847,10 zł). Stanowi ją dokumentacja projektowa koncepcyjna oraz projektowa: budowlana, wykonawcza i STWiOR dla branży architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowej, nasadzeń oraz dla branży sanitarnej i elektrycznej.

Zadanie nr 2 to „zagospodarowanie parku”, które kosztowało 2.139.489,06 zł, z tego dotacja pokryta została kwotą: 1.746.518,32 zł. Na tą kwotę składają się następujące koszty:

 • prace rozbiórkowe zdegradowanych elementów infrastruktury 128.754,40 zł (dotacja: 109.441,24 zł)
 • usunięcie i karczowanie części drzew 39.866,33 zł (dotacja: 33.866,33 zł)
 • wbudowanie nowych alejek z wykorzystaniem nawierzchni przepuszczalnych 1.619.084,93 zł (dotacja: 1.376.222,19 zł)
 • zagospodarowanie zieleni, wykonanie trejażu 267.021,78 zł (dotacja: 226.968,51 zł)

Te cztery kwoty stanowią koszty kwalifikowane projektu, które mogły być wsparte dotacją z projektu.

Koszty niekwalifikowane: roboty elektryczne – 16.850,00 zł, wykonanie tablic informacyjnych (tablice małe, duże, tabliczki informacyjne) – 44.433,62 zł  (!!!) oraz przyłącza wodno-kanalizacyjne – 23.478,00 zł.

W sprawozdaniu nie stwierdzono żadnych wad i usterek. Jednak jeszcze 4 grudnia 2018 roku trwały prace poprawkowe w parku. Z protokołu nie dowiemy się również na jaki okres udzielono gwarancji na poszczególne prace.

W sprawozdaniu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przedstawiono pięć następujących faktur, w ramach rozliczenia projektu:

 • opracowanie studium wykonalności, przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie na kwotę 9.840,00 zł przez firmę „Perspektive” s.c. ze Szczecina
 • wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych na kwotę 2.184.999,06 zł przez PGK Kamień Pomorski
 • pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego na kwotę 35.670,00 zł przez p. Robert Andruszko z Tanowa
 • druk ulotek informacyjnych na kwotę 400,00 zł przez firmę DJ Media z Łobza
 • tablica informacyjna do projektu na kwotę 1.968,00 zł przez firmę Z.U.H ROBOTY ZIEMNE DROGOWE z Kamienia Pomorskiego.

Faktem niezaprzeczalnym jest to, że w dniu 30 października 2018 r, to jest w dniu odbioru prac przez wspomnianą już komisję, prace przy rewitalizacji parku nie zostały do końca wykonane. Jak wynika ze zdjęć zrobionych na dzień przed uroczystym otwarciem parku Jana Pawła II prace nie były zrobione do końca nawet na dzień przed otwarciem parku. Dziwi fakt, że w parku brakuje koszy na śmieci i wielu innych elementów, o których było mowa wcześniej przy planowaniu rewitalizacji parku.

Wielu mieszkańców Kamienia Pomorskiego ma duże wątpliwości do jakości wykonanych prac oraz do ceny rewitalizacji parku. Wielu z nich podejrzewa, że pieniądze z rewitalizacji parku w sporej części mogły być wykorzystane na kupowanie głosów przez Burmistrza podczas wyborów. Nie mi to oceniać. To zadanie dla odpowiednich służb. Uważam, że największym partiom w Polsce, to jest PiS i Platformie Obywatelskiej, powinno zależeć na wyjaśnieniu tej sprawy. Tej sprawy nie można zamieść pod dywan, tak samo jak afery z wiatą widmo w Jarszewie. O sprawie tej wiaty jest głośno w całej Polsce. Burmistrz Kuryłło próbuje całą aferę zbagatelizować. Ale moim zdaniem fakty mówią same za siebie. Miała być wiata, a wiaty nie ma. Burmistrz w urzędowym piśmie skierowanym do Urzędu Marszałkowskiego poświadczył nieprawdę. Poświadczenie nieprawdy – przestępstwo z art. 271 Kodeksu karnego. § 1. „Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Próba zamiecenia tych obu spraw pod dywan dla obu partii może się źle skończyć. Woda się rozlała, a grunt jest podatny na jej wsiąkanie. Nie da się jej zebrać w całości. Tak jak wmówić Polakom, że tu w Kamieniu nic się złego nie stało. Że zarówno Wiata w Jarszewie  została wykonana w terminie, a park w Kamieniu Pomorskim został zrobiony za pół darmo zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami prawa.

Ta sztuczka się nie uda i warto o tym pamiętać przy podejmowaniu decyzji w tej sprawie.

Waldemar Taranowicz

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *