Afera śmieciowa w Gminie Kamień Pomorskim! Nielegalny pobór należności za worki na odpady segregowane!

Od dłuższego czasu do naszej redakcji wpływają sygnały o wprowadzonej w gminie Kamień Pomorski odpłatności za dostarczane właścicielom nieruchomości worki na odpady segregowane. 13 styczna 2018 r. problem ten poruszył również portal ikamien.pl, pisząc między innymi: “Do naszej redakcji dochodzą informacje telefoniczne oraz mailowe, że mieszkańcy mają płacić za dostarczane worki na śmieci po 0,40 zł za sztukę.                                                     

Nasi rozmówcy powołują się na zapis Uchwały Rady Miejskiej nr XXIV/237/16 z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Kamień Pomorski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którego paragraf 5 stanowi: „W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Kamień Pomorski wyposaży nieruchomości zamieszkałe w pojemniki i worki służące do gromadzenia odpadów komunalnych, a właściciel zapewni utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym”.
W nowej uchwale z 27 grudnia 2017 roku zapisu tego nie zmieniono, więc dlaczego mieszkańcy mają płacić za worki czy pojemniki na śmieci?
Na nurtujący naszych Czytelników problem w imieniu  i z upoważnienia Burmistrza Kamienia Pomorskiego odpowiedziała Sekretarz Gminy Anna Stanaszek-Kaczor:
„W odpowiedzi na zapytanie informuję, że Gmina nie pobiera odpłatności za worki na odpady segregowane, zgodnie z cytowanym przez Wasz Portal przepisem uchwały Rady Miejskiej oraz fakultatywnej możliwości wynikającej z art. 6r ust.2a ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Trzeba zauważyć, że wskazane regulacje prawne przejęcia obciążeń z tytułu zakupu urządzeń do odbioru odpadów komunalnych (pojemników czy worków) dotyczą wyłącznie gminy. Trzeba zaznaczyć, że Gmina Kamień Pomorski zmieniła w 2018 roku podejście do gospodarki odpadami w celu obniżenia kosztów działania tego systemu. Od roku bieżącego, to wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym będzie odpowiadać za gospodarkę odpadami w sposób kompleksowy, tj. za odbiór odpadów, transport i właściwe zagospodarowanie poszczególnych frakcji odpadów oraz za organizację PSZOK. Za tak określoną usługę, wykonawca pobiera opłatę zryczałtowaną (miesięczną) z góry ustaloną i nie ma możliwości, by dodatkowo Gmina zapłaciła ok. 45.000 zł. za zakup worków do segregacji. Jeśli PGK sp. z o.o. zamierza pobierać opłatę za worki do segregacji odpadów, to jest to decyzja wyłącznie Spółki i należy w tej sprawie zwracać się do jej zarządu.”

Nasza redakcja zadała sobie trochę pracy, by ustalić jak naprawdę wygląda sytuacja z tą odpłatnością za worki na odpady.

Zgodnie z uchwałą nr XXIV/237/16 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 19 lipca 2016 r., w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Kamień Pomorski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona przez właścicieli nieruchomości opłatę  za gospodarowanie odpadami Komunalnymi. W  § 5 w/w uchwały Rada ustanowiła “W zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Kamień Pomorski wyposaży nieruchomości zamieszkałe w pojemniki i worki służące do gromadzenia odpadów komunalnych, a właściciel zapewni utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym.”     

Co prawda wspomniana wyżej uchwała z Nr  XXIV/237/16 z 19 lipca 2016 roku była zmieniana przez Radę Miejską w Kamieniu Pomorskim dwa razy, pierwszy raz 30 września 2016 roku, drugi raz 27 grudnia 2017 r., to zmiany te dotyczyły wyłącznie zapisu § 2 uchwały Nr  XXIV/237/16 z  dnia 19 lipca 2016 roku. Zapis § 5 nie został nigdy zmieniony i w dalszym ciągu obowiązuje.

Odpowiedź Pani Anny Stanaszek – Kaczor, Sekretarz Gminy Kamień Pomorskim, przytoczona przez portal ikamien.pl jest wymijająca, nierzetelna i stanowi próbę wprowadzenia mieszkańców gminy Kamień w błąd. Pani Sekretarz ponownie, jak to miało miejsce po 11 listopada 2017 roku, w odpowiedzi dla tego samego portalu żongluje słowami i przekręca fakty. Zapis § 5 uchwały Rady Miejskiej Nr  XXIV/237/16 z 19 lipca 2016 roku jest jednoznaczny i stanowi: “W zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Kamień Pomorski wyposaży nieruchomości zamieszkałe w pojemniki i worki służące do gromadzenia odpadów komunalnych, a właściciel zapewni utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym.”

 W zamian za pobieraną przez gminę opłatę za gospodarowanie odpadami od każdej nieruchomości, gmina według obowiązującego ją prawa miejscowego ustanowionego tą uchwałą, jest zobowiązana do wyposażenia każdej nieruchomości w pojemniki i worki służące do gromadzenia odpadów komunalnych. Zadanie to leży po stronie gminy i opłata za tą usługę jest wliczona w opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie giny Kamień Pomorski. Paradoksalnie dziś w Gminie Kamień są równi i równiejsi.

Odbiorca odpadów komunalnych zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, znak sprawy: PIGK.271.96.2017.SZ1 podpisanej z upoważnienia Burmistrza Kamienia przez jego zastępcę  Leszka Szeflińskiego, ma obowiązek dostarczyć właścicielom nieruchomości pojemniki na odpady. Pojemniki te są jego własnością. Tam gdzie pojemników nie dostarczy, właściciele nieruchomości są traktowani po macoszemu. Zgodnie z punktem 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: “Wykonawca zapewni zaopatrzenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych w odpowiedniej ilości i rodzaju worki na odpady segregowane. Worki udostępnione są odpłatnie po cenie hurtowej, po której nabył je wykonawca.”

W głównej mierze problem ten dotyczy właścicieli prywatnych posesji na terenach wiejskich i na terenie miasta.

Z przedstawionych dokumentów jednoznacznie wynika, że za nielegalne zbieranie opłaty za dostarczane mieszkańcom gminy Kamień Pomorski worki na odpady segregowane, odpowiada Burmistrz Kamienia Pomorskiego. Działanie te są nielegalne i stanowią dodatkowy koszt, do płacenia którego zmuszani są co niektórzy mieszkańcy tej gminy.

Mieszkańcy gminy płacący te opłaty za worki mają dwa wyjścia.

Pierwsze to złożenie zawiadomienia do Prokuratury na Burmistrza Kamienia Pomorskiego o pobieraniu nienależnej opłaty za dostarczanie, przez Przedsiębiorstwo odbierające z ich posesji odpady, worków na odpady segregowane.

Drugie to zażądanie od Burmistrza Kamienia Pomorskiego, na podstawie § 5 uchwały Rady Miejskiej Nr  XXIV/237/16 z 19 lipca 2016 roku,  w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyposażenie posesji, w niezbędne na ich potrzeby,  pojemniki na odpady.

Waldemar Taranowicz

 

Jeden komentarz na temat: Afera śmieciowa w Gminie Kamień Pomorskim! Nielegalny pobór należności za worki na odpady segregowane!

  1. Avatar ja pisze:

    coś ostatnio gmina winą za wszystko obarcza PGK a przecież PGK jest tylko wykonawcą umowy jaką ma z gminą. A to gmina ma przestrzegać prawa bo sama to prawo uchwaliła.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *