Pensjonat Bałtyk w Międzyzdrojach na sprzedaż!

Syndyk Masy Upadłości BIGANDER POLSKA Spółki z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Szczecinie – ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki następujących atrakcyjnych nieruchomości położonych w Międzyzdrojach:

1. prawo użytkowania wieczystego działki nr 420 zabudowanej budynkiem pensjonatu i budynkiem gospodarczym o pow. 0.0543 ha położona w Międzyzdrojach przy ul. Zdrojowej 5, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1W/00004936/3, nieruchomość wpisana do rejestru zabytków pod numerem: A-133;

2. prawo użytkowania wieczystego działki nr 201 zabudowanej budynkiem pensjonatu i budynkami gospodarczymi o pow. 0.0853 ha położona w Międzyzdrojach przy ul. Zdrojowej 5a, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1W/00004773/2, nieruchomość wpisana do rejestru zabytków pod numerem: A-134;

– za najwyższe zaoferowane ceny za obie nieruchomości wskazane pod pozycjami 1 i 2 łącznie, nie niższe jednak niż kwota: 962.325 złotych netto (w tym nieruchomość wskazana pod pozycją 1 za cenę nie niższą niż 317.325 złotych netto a nieruchomość wskazana pod pozycja 2 za cenę nie niższą niż 645.000 złotych netto).

Powyższe nieruchomości stanowią jedną całość w postaci byłego ośrodka wczasowego i ich sprzedaż może nastąpić jedynie łącznie.

3. prawo własności działki nr 165/1 zabudowanej budynkiem wypoczynkowym BAŁTYK o pow. 0.1596 ha położona w Międzyzdrojach przy ul. Bohaterów Warszawy 14, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1W/00019573/8, nieruchomość wpisana do rejestru zabytków pod numerem: 1287;

– za najwyższe zaoferowane ceny, nie niższe jednak niż kwota: 3.766.650 złotych netto.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie w dwóch egzemplarzach – jednego na ręce Sędziego komisarza SSR Agnieszki Smoleń, Sąd Rejonowy Szczecin Centrum, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin, drugiego na ręce syndyka – Bartosza Stawarskiego, ul. Narutowicza 12, 70-240 Szczecin, z dopiskiem: „sprzedaż nieruchomości BIGANDER POLSKA Sp. z o.o. w Szczecinie, sygn. akt XII GUp 8/15 – nieruchomość …. (należy wskazać, której nieruchomości dotyczy oferta) do dnia 18 marca 2016 roku do godziny: 10.00, która wina zawierać:
a. oświadczenie o chęci zakupu powyżej wymienionych nieruchomości wraz z zaoferowaną ceną zakupu netto,
b. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu (dotyczy osób fizycznych), a w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
c. oznaczenie osoby prawnej, adres, numer telefonu, wyciąg z KRS (dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego),
d. dowód wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto,
e. zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich podatków i opłat, oraz innych kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży,
f. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz z regulaminem przetargu, który przyjmuje jako obowiązujący w ramach planowanej sprzedaży oraz, że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady,
g. podpisy osób uprawnionych do reprezentacji.

W przypadku niedochowania powyższych warunków oferta nie będzie rozpatrywana.

Inne postanowienia:
1. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do:
a) zapłaty w formie przelewu bankowego całej zaoferowanej ceny wraz z podatkiem VAT najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy sprzedaży z tym, że zastrzeżony jest brak możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń,
b) podpisania umowy sprzedaży/warunkowej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie i miejscu wskazanym przez syndyka, nie dłuższym niż 120 dni od daty wyboru oferty,
c) poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży/warunkowej umowy sprzedaży, w tym kosztów opłat notarialnych, sądowych, podatku od czynności cywilnoprawnych,
d) w przypadku cudzoziemców do podpisania umowy sprzedaży/warunkowej umowy sprzedaży niezbędne jest okazanie właściwej zgody MSWiA, jeżeli jest ona wymagana przepisami prawa.
2. Oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium bez naliczania odsetek, zostanie zwrócone w terminie 14 dni po dniu rozstrzygnięcia przetargu, a wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
3. Zastrzega się utratę wadium na rzecz organizatora przetargu w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży/warunkowej umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w wyznaczonym przez syndyka terminie lub braku zapłaty pełnej ceny sprzedaży w wyznaczonym przez syndyka terminie.
4. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo jego unieważnienia na każdym etapie, bez podania przyczyn, a także zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.
5. Rozpatrywane będą tylko oferty, które zostaną złożone w formie pisemnej zarówno na ręce syndyka jak i sędziego komisarza.

Warunki sprzedaży powyższych nieruchomości zawarte są w regulaminie przetargu. Dokumenty, z którymi Oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem oferty dostępne są w biurze syndyka, ul. Narutowicza 12, 70-240 Szczecin (po uprzednim telefonicznym umówieniu się – tel. 888 088 222).

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto (w tytule wpłaty należy wskazać, której nieruchomości dotyczy wpłata wadium) należy wpłacić wyłącznie w formie przelewu bankowego najpóźniej do dnia składania ofert (wadium winno znajdować się już na rachunku bankowym upadłego) na rachunek bankowy prowadzony dla masy upadłości: BIGANDER POLSKA Spółki z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Szczecinie, numer rachunku: 55 1140 2017 0000 4802 1309 2911.
Dodatkowe informacje odnośnie nieruchomości można uzyskać pod numerem telefonu: (888) 088-222 lub e-mail: syndyk.szczecin@wp.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *