16-01-2016 » Powiat i region

Kara za nieodśnieżanie chodnika

Za nieodśnieżanie chodnika, zgodnie z Kodeksem wykroczeń, grozi kara grzywny do 1500 zł lub kara nagany. W jakich sytuacjach odpowiadać powinien właściciel, a kiedy obowiązek ten przejmuje zarządca drogi bądź gmina?

Odpowiedzialność właściciela

Za odśnieżanie chodnika przy nieruchomości odpowiada każda osoba, na której ciążył obowiązek utrzymania czystości i porządku w jej obrębie lub niestosująca się do wskazań i nakazów wydawanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych. Może nią być właściciel bądź zarządca, ale takie same obowiązki mają współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, dzierżawcy, jednostki organizacyjne oraz osoby, które nieruchomość użytkują, lub władają nią w inny sposób. W zasadzie jest to wykroczenie indywidualne, jednak w sytuacji, gdy jest kilku zobowiązanych do dopilnowania czystości i porządku, odpowiadają oni solidarnie. Art. 117 Kodeksu wykroczeń nie zastrzega możliwości oczyszczania chodnika przez specjalnych pracowników wynajętych przez powyższych. Co więcej, jeśli obowiązek ten przejmuje na siebie kolejna osoba bądź firma, zobowiązuje się ona także do poniesienia odpowiedzialności, w razie jego niewykonania.

Usunięty z chodnika śnieg i lód należy pozostawić na swojej posesji czy też bezpośrednio na nim tak tylko, by nie utrudniał przejścia pieszym. Za uprzątnięcie śniegu, lodu i błota przy drodze odpowiada już zarządca drogi.

Zwolnienie z obowiązku odśnieżania

Właściciel nieruchomości nie odpowiada za nieodśnieżony chodnik, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie samochodów osobowych. Gdy powierzchnie wydzielone dla pieszych przebiegają przez teren budowy, osobami zobowiązanymi do zachowania na nich czystości i porządku są jej wykonawcy. Właściciel zwolniony jest także z obowiązku wynikającego z art. 117, kiedy chodnik wprawdzie przebiega wzdłuż nieruchomości, ale bezpośrednio do niej nie przylega, gdyż między nimi znajduje się jeszcze trawnik, będący własnością gminy. Wówczas to ona zobowiązana jest do odśnieżania go.

Zagrożenie sprawcy

Sprawca niewykonania obowiązku odśnieżania chodnika z art. 117 Kodeksu wykroczeń podlega karze grzywny do 1500 zł lub karze nagany. Dodatkowo, jeśli nie będzie zachowana czystość i porządek na ulicy lub dachu, może zostać wymierzona kara grzywny w wysokości od 20 do 5000 zł, na mocy art. 24 Kodeksu wykroczeń.

Wypadek na nieodśnieżonym chodniku

Osoba niewypełniająca obowiązku odśnieżenia i usunięcia lodu z chodnika ponosi również odpowiedzialność za wypadki zaistniałe na jego obszarze, na zasadzie winy z art. 415 Kodeksu cywilnego. Poszkodowany, występując z roszczeniem, musi udowodnić, że to właśnie na tym podmiocie ciążył obowiązek odśnieżania miejsca wypadku i z własnej winy wyrządził mu on szkodę, dopuszczając się zaniedbań, choć miał realną możliwość zapobiegnięcia wypadkowi. Powołujący się na takie okoliczności, prócz odszkodowania, ma prawo żądać także renty i zadośćuczynienia.

źródło: infor.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *