25 mln zł na program grantowy dla samorządów. – Można aplikować o wsparcie

Samorządy z regionu mogą od 18 września 2020 r. aplikować o specjalną pomoc w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego. Szacuje się, że wsparciem zostanie objętych ponad 244 tys. uczniów i nauczycieli z Pomorza Zachodniego. Zarząd Województwa na przygotowanie bezpiecznego roku szkolnego przeznacza 25 mln zł.

Samorządy będą mogły wykorzystać granty m.in. na zakup środków ochrony osobistej, sprzętów oraz środków do utrzymania czystości i dezynfekcji.

Projekt „Pomorze Zachodnie – bezpieczna edukacja” to kolejne działanie w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego. Zapraszamy samorządy do aplikowania o fundusze, które pomogą JST bezpiecznie realizować rok szkolny 2020/2021 – mówi  Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

O wsparcie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego prowadzące na terenie województwa zachodniopomorskiego instytucjonalne formy opieki nad najmłodszymi dziećmi oraz placówki edukacyjne wskazane w art. 2 pkt 1 – 3 oraz 7 – 8 Ustawy Prawo Oświatowe, Dz.U. 2017 poz. 59 z późn. zm.

Wysokość grantu dla danego samorządu będzie zależała od liczby uczniów i nauczycieli z poszczególnych gmin i powiatów w ogólnej liczbie uczniów i nauczycieli w całym województwie. Dane będą opracowane na podstawie Systemu Informacji Oświatowej (SIO), najbardziej aktualnej, publicznej bazy danych prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Uwzględniane będą osoby uczęszczające i zatrudnione w przedszkolach, zespołach wychowania przedszkolnego, punktach przedszkolnych, szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, szkołach muzycznych I stopnia, branżowych szkołach I stopnia, technikach, zespołach szkół i placówek oświatowych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii ze szkołami, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz szkołach specjalnych przysposabiających do pracy.

Samorządy będą mogły ubiegać się także o refundację kosztów poniesionych od 1 lutego 2020 r. Środki przekazane na walkę z COVID-19 powinny być wydatkowane do 30 listopada 2020 r.

Wsparcie finansowe będzie udzielane w ramach działania 7.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Za przeprowadzenie naboru, który potrwa od 18 września 2020 r. do 2 października 2020 r. do godz. 15.15, odpowiada  Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.

Szczegółowe informacje na temat zasad naboru umieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego oraz na stronie Wydziału Współpracy Społecznej www.wws.wzp.pl w zakładce projektu Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja.

Ogłoszenie, regulamin konkursu, wniosek:

http://www.wws.wzp.pl/pomorze-zachodnie-bezpieczna-edukacja/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-grantow-w-ramach-projektu-pn-pomorze-zachodnie-bezpieczna

 

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top