2022 Europejskim Rokiem Młodzieży

Zapewnienie młodym równego startu w życie oraz wspólne budowanie jeszcze bardziej otwartej, tolerancyjnej i pełnej szacunku do wolności społeczności. Pomogą w tym cykle spotkań o tematyce obywatelskiej, konferencje dotyczące równości, spotkania młodzieży i decydentów, a także lekcje europejskie. Idąc w ślad za decyzją Parlamentu Europejskiego, 2022 będzie Europejskim Rokiem Młodzieży na Pomorzu Zachodnim. Decyzję podjęli radni województwa podczas sesji Sejmiku.

Parlament Europejski zdecydował, że kolejny rok, 2022, będzie Europejskim Rokiem Młodzieży. Taką decyzję podjęliśmy także w odniesieniu do Pomorza Zachodniego. Będziemy propagować działania włączające młodzież do aktywności społecznej. Demokracja w praktyce, gra miejska wraz z działaniami promującymi Dzień Europy, Europejski Eko Piknik czy lekcje europejskie to tylko przykłady działań, które będą realizowane w przyszłym rokumówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

W ramach Europejskiego Roku Młodzieży zorganizowane zostaną m.in.: cykl spotkań o tematyce obywatelskiej, konferencje dotyczące równości, spotkania młodzieży i decydentów czy lekcje europejskie (tematyka wartości UE). Wzmocniona zostanie także rola Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz współpraca z młodzieżowymi radami miast i gmin. Realizowane będą zadania z obszarów: polityki społecznej (podnoszenie kompetencji społecznych, włączenie społeczne, promocja ekonomii społecznej), rozwoju przedsiębiorczości osób młodych w oparciu o zieloną i cyfrową transformację gospodarki, aktywizacji potencjału młodzieży i młodych dorosłych jako czynnika zwiększającego ich przywiązanie do regionu, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz przedsiębiorczości młodych osób.

Województwo Zachodniopomorskie posiada bogate doświadczenie w zakresie polityki młodzieżowej, która stanowi jeden z głównych priorytetów jego strategii rozwoju. Jako pierwsze w kraju w 2004 r. powołało jednostkę samorządową, wspierającą młodzież: Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. Następnie w 2005 r. utworzyło Radę Młodzieży WZ, która zajmowała się rozwijaniem postaw zaangażowania w sprawy regionu, promowaniem idei aktywności i samorządności oraz przyczyniała się do budowy społeczeństwa obywatelskiego wśród młodych.
Te zadania przejmie nowo powołany Młodzieżowy Sejmik WZ, którego pierwsze posiedzenie odbędzie się w styczniu 2022 r.

Na szczególne uznanie zasługuje także pozostała działalność związana z partycypacją młodzieży w regionie. Przykładem włączania młodych w procesy decyzyjne jest m.in. powierzenie im funkcji „głosu doradczego” przy ocenie wniosków marszałkowskiego Programu Społecznik. O aktywności i chęci działania młodzieży świadczą opracowane przez nich rezolucje, spotkania panelowe z samorządowcami, opiniowane przez nich projekty społeczne czy zaangażowanie w obchody Europejskich Tygodni Młodzieży.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

 

To top