13 mln zł na rozwój infrastruktury badawczej. Eurofundusze dla zachodniopomorskich uczelni

Władze samorządu województwa inwestują unijne fundusze w rozwój infrastruktury badawczej zachodniopomorskich uczelni. Innowacyjne centra czy laboratoria mają zbliżyć naukę i biznes,
a nowoczesne technologie wzmocnić zachodniopomorską gospodarkę. Z kolejnej puli eurofunduszy skorzystają Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny i Akademia Morska. Trafi do nich prawie 13 mln zł. Podpisanie pierwszych umów z beneficjentami odbyło się w piątek, 22 kwietnia 2022 roku. Z marszałkiem Olgierdem Geblewiczem dokumenty podpisali rektor ZUT prof. Jacek Wróbel
oraz
prorektor ds. innowacji i rozwoju Akademii Morskiej prof. Janusz Uriasz.

To kolejny raz w perspektywie unijnej 2014-2020, kiedy Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przeznacza unijne wsparcie na projekty związane z rozwojem publicznej infrastruktury badawczej.

Pomorze Zachodnie jest nie tylko regionem morskim, ale i ekologicznym. Dlatego podpisane dzisiaj umowy są zgodne z wizją rozwoju regionu jako regionu niebiesko-zielonego – powiedział marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

W sumie do uczelni wyższych na Pomorzu Zachodnim trafi prawie 13 mln zł. To środki unijne. Fundusze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny otrzyma od Urzędu Marszałkowskiego ponad 10 mln zł. W ramach trzech projektów utworzy laboratorium badawcze druku 3D i laboratorium pozyskiwania surowców z odpadów, wzbogaci laboratorium miernictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznego o technologię inteligentnych materiałów i struktur tłumiących, a także doposaży pracownię badań i certyfikacji EMC. Koszt wszystkich inwestycji to 14,7 mln zł. Z infrastruktury będzie można korzystać w 2023 roku.

Nasze projekty pozwolą zmienić spojrzenie na innowacyjność. Dzięki pierwszemu z nich dotyczącemu laboratorium druku 3D dorównamy innym regionom w Polsce, bo pod tym względem w budownictwie inni są bardziej zaawansowani od nas. Wykorzystanie surowców z osadów ściekowych i odpadów do druków 3D w budownictwie, to także działanie służące ekologii, które wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego. Kolejny projekt pozwoli na zbudowanie wielu laboratoriów wyposażonych w innowacyjny sprzęt służący diagnozie materiałowej w inżynierii materiałowej, budownictwie, przemyśle okrętowym i offshore. Z całą pewnością przyczyni się do lepszej współpracy między przedsiębiorcami a badaczami – mówił rektor ZUT prof. Jacek Wróbel.

Akademia Morska skorzysta z unijnej pomocy Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 2,5 mln zł. Środki pozwolą na stworzenie centrum badawczego diagnozowania, recyklingu elementów wielko- i małogabarytowych oraz identyfikacji odzyskiwanych materiałów. Koszt powstania innowacyjnej infrastruktury wyniesie 3,6 mln zł. Ma być ona gotowa do 2023 roku.

Akademia Morska realizuje politykę zrównoważonego rozwoju. Projekt, który dziś uzyskał dofinansowanie, idealnie wpisuje się w te założenia i służyć będzie ochronie zasobów i poprawie klimatu. Nasze Centrum powstaje przy ul. Willowej, w nowej siedzibie pozyskanej od miasta Szczecin, która zyskuje teraz nowe życie – powiedział prorektor ds. innowacji i rozwoju Akademii Morskiej prof. Janusz Uriasz.

Projekty wpisują się w założenia 1 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie”, działanie 1.3 „Rozwój publicznej infrastruktury badawczej”. W bieżącej perspektywie unijnej, dzięki dotychczas podpisanym w tym działaniu umowom, przekazano zachodniopomorskim uczelniom pomoc UE w wysokości 40 mln zł. Z eurofunduszy skorzystały wcześniej m.in. Akademia Morska na budowę Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających (18 mln zł), Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny np. na doposażenie hali technologicznej w Laboratorium
E-produkcji realizującej koncepcję przemysłu 4.0 (11 mln zł) czy doposażenie Środowiskowego Laboratorium Miernictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki (ponad 3 mln zł), jak również Politechnika Koszalińska na utworzenie Centrum Szybkiego Prototypowania (2,2 mln zł).

Piątkowe spotkanie było także okazją, by wspomnieć o przyszłej perspektywie unijnej. Przy planowaniu tej, która się kończy, rektorzy zachodniopomorskich uczelni mieli swój udział. Omawiali wówczas swoje plany, z których część udało się zrealizować dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu. Marszałek Olgierd Geblewicz zamierza także i teraz, przy tworzeniu programu Fundusze Europejskie Pomorza Zachodniego, zasięgnąć opinii rektorów, aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby regionalnej nauki.

 

Łukasz Jucha

Gabinet Marszałka

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top