Specjalna pula środków dla NGO. 300 tys. zł w trybie „małych grantów „dla organizacji pozarządowych niosących pomoc uchodźcom wojennym

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o uruchomieniu specjalnej puli środków dla organizacji pozarządowych w trybie „małych grantów”. Mają pomóc rozwinąć sieć wolontariatu w regionie oraz uruchomić działania ułatwiające osobom z Ukrainy codzienne funkcjonowanie. – Musimy dotrzeć z szybką pomocą tam, gdzie pojawiają się bieżące potrzeby. Robimy to w ścisłej współpracy z NGO’sami, naszymi sprawdzonymi partnerami – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Małymi grantami” zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są dotacje, o które organizacje pozarządowe mogą starać się poza ogłaszanymi konkursami. Ich maksymalna wysokość wynosi 10 tys. zł. Ze względu na szczególną sytuację społeczną, jaka jest wynikiem działań wojennych na Ukrainie, w roku bieżącym, zarówno ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, jak i Wydziału Współpracy Społecznej, zostanie przeznaczona kwota 300 tys. zł wsparcia właśnie w tym trybie.

Pomorze Zachodnie stoi murem za Ukrainą. Te dotacje będą pomagały organizacjom pozarządowym nieść najpotrzebniejszą pomoc na rzecz uchodźców wojennych – dodaje Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Przyznawane przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego dotacje w trybie „małych grantów” (na podstawie ofert złożonych przez organizacje) będą przeznaczane przede wszystkim na rozwój sieci wolontariatu oraz uruchomią działania ułatwiające osobom z Ukrainy codzienne funkcjonowanie poza miejscem swojego zamieszkania. Wśród przyjeżdżających są matki z maleńkimi dziećmi, osoby starsze, schorowane, także z niepełnosprawnością. ­

Przyjeżdżają do Polski także rodziny zastępcze i grupy dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych. To przede wszystkim oni wymagają troski i pomocy. Przewidujemy też działania integracyjne, kierowane nie tylko do Ukraińców, ale i do Polaków. Mają one z jednej strony pomóc im w funkcjonowaniu, ale z drugiej – zapobiec pojawiającym się z czasem napięciom – dodaje dyrektor ROPS Dorota Rybarska-Jarosz.

Ponadto decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego 780 tys. zł z puli środków na politykę społeczną, zostanie podzielone na poszczególne zadania, które będą realizowane przez wyłonione w konkursie organizacje pozarządowe. I tak:

  • Zadanie 1: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 230 000 zł

  • Zadanie 2: Działalność na rzecz integracji cudzoziemców – 50 000 zł

  • Zadanie 3: Działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans dla tych rodzin i osób – 50 000 zł

  • Zadanie 4: Działalność na rzecz osób starszych – 100 000 zł

  • Zadanie 5: Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka (w tym rodziny i dziecka z terenów objętych działaniami wojennymi) – 150 000 zł

  • Zadanie 6: Wsparcie pracodawców w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością poprzez „Asystenta pracodawcy” (realizacja minimum w dwóch powiatach) wraz z organizacją forum inkluzywnego HR (…) – 120 000 zł

  • Przeprowadzenie badań dotyczących jakości życia i potrzeb osób z niepełnosprawnością – 80 000 zł.

Dodatkowe informacje o prowadzonych konkursach zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego oraz na stronach internetowych poszczególnych wydziałów.

Biuro Prasowe

Urzędu Marszałkowskiego

                                                   

To top