Zakończyła się realizacja projektu edukacyjnego “Najlepszy w zawodzie”

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach w okresie od stycznia 2014 roku do września 2015 roku realizowany był projekt dla uczniów pn. „Najlepszy w zawodzie”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. W projekcie uczestniczyło 14 Partnerów powiatów i miast na prawach powiatu województwa zachodniopomorskiego wraz z Liderem Projektu Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.


W ramach projektu dofinansowane były staże zawodowe, zajęcia z doradcą zawodowym, zajęcia dodatkowe, kursy zawodowe, wizyty zawodoznawcze, a także został zakupiony sprzęt dydaktyczny, który pozostanie na wyposażeniu szkoły i będzie służył jeszcze długo uczniom, podnosząc jakość świadczonych przez szkołę usług edukacyjnych.

W I etapie projektu realizowane były zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego, w których uczestniczyło 96 uczniów. Natomiast w drugim etapie w indywidualnych zajęciach z doradztwa zawodowego uczestniczyło 93 uczniów. W efekcie końcowym zajęć indywidualnych doradca zawodowy opracował dla każdego ucznia Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego Uczestnika Projektu, w którym głównie zostały zdiagnozowane predyspozycje, potrzeby oraz oczekiwania uczestnika.

W dalszym etapie zaproponowano uczestnikom udział w formach pakietu wsparcia, tj. w:

kursach zawodowych z zakresu instruktora rekreacji konnej, pilarza oraz podkuwacza – ukończyło 57 uczniów.
zajęciach dydaktycznych – ukończyło 94 uczniów.
stażach zawodowych – ukończyło 92 uczniów.
wizytach zawodoznawczych – uczestniczyło 47 uczniów.
Założeniem projektu była poprawa jakości procesu kształcenia i wizerunku szkolnictwa zawodowego w województwie zachodniopomorskim, dostarczenie uczestnikom projektu wieloaspektowego wsparcia w ramach oferowanego pakietu wsparcia, w celu uzyskania dodatkowej wiedzy i doświadczenia w ramach wybranego kierunku kształcenia i zawodu, wzrost kompetencji zawodowych, umożliwiających zaplanowanie kariery zawodowej, a w przyszłości zdobycie pracy zawodowej.

Łączna kwota poniesionych wydatków przez Powiat Kamieński w projekcie wyniosła 723329,44 złotych, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 616039,08 złotych. Wkład własny wyniósł 107290,36 złotych.

Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *