WRDS przyłącza się do apelu marszałka.  

 Jednogłośnie przyjęto stanowisko w sprawie  dodatkowych eurofunduszy dla Pomorza Zachodniego

 Kolejny głos poparcia w sprawie dodatkowych środków unijnych na rozwój terenów popegeerowskich w nowej perspektywie finansowej. Jednogłośne stanowisko w tej sprawie podjęła dziś, 16 marca 2021 r. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego.

Stanowisko rozpatrywane było na dzisiejszym posiedzeniu WRDS z inicjatywy marszałka Olgierda Geblewicza, który od początku roku apeluje o zwiększenie środków unijnych w nadchodzącej perspektywie unijnej na lata 2021-2027.

Potrzebujemy dodatkowego wsparcia, nie mniejszego niż to kierowane do Polski wschodniej. Chcemy kontynuować rozpoczęte  przez nas działania, ponieważ widzimy, że przynoszą one efekty. Cieszę się, że do apelu przyłączają się kolejni samorządowcy, organizacje pozarządowe i pracownicze, radni. Potrzebujemy dodatkowych środków, podobnie jak było w tej perspektywie finansowej, by zapewnić wszystkim gminom możliwości rozwoju. Będziemy ponad podziałami politycznymi, wspólnym głosem zabiegać  o ważne sprawy Pomorza Zachodniego  – mówi  marszałek Olgierd Geblewicz.  

Marszałek walczy o dodatkowe fundusze na rozwój Specjalnej Strefy Włączenia, gromadzącej zdecydowaną większość gmin Pomorza Zachodniego, które zagrożone są trwałą marginalizacją. To często też tereny popegeerowskie, mierzące się z ogromnymi wyzwaniami społeczno-gospodarczymi, wynikającymi m.in. z szoku transformacyjnego. Obecnie w SSW znajdują się aż na 74 gminy o najbardziej niekorzystnych wskaźnikach rozwoju.

Podczas dzisiejszego prezydium WRDS opracowano finalny kształt apelu, a następnie na posiedzeniu plenarnym jednogłośnie przyjęto stanowisko o dodatkowe środki na rozwój obszarów o szczególnie niekorzystnej sytuacji w Programie Regionalnym na lata 2021-2027. Czytamy w dokumencie:

My, członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z Województwa Zachodniopomorskiego:

 • zainteresowani zapewnieniem wszystkim mieszkańcom regionu równego dostępu
  do odpowiedniego standardu usług publicznych oraz wysokiej jakości życia,
 • pomni barier rozwojowych Pomorza Zachodniego, wynikających w szczególności
  z uwarunkowań przestrzennych (oddalenie od głównych ośrodków miejskich) i historycznych (upadek PGR) oraz środowiskowych (odchodzenie od energetyki opartej o węgiel kamienny), czy związanych z likwidacją przemysłu stoczniowego
 • uznający dostępne na poziomie regionalnym Fundusze Unii Europejskiej jako podstawowe – obok środków krajowych – narzędzie finansowe
  na rzecz budowania fundamentów rozwojowych poszczególnych terytoriów
  Pomorza Zachodniego,

postulujemy do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o zapewnienie w nowym Programie Regionalnym na lata 2021-2027 dodatkowych środków na rozwój tych obszarów Pomorza Zachodniego, które charakteryzują się szczególnie niekorzystną sytuacją społeczno-gospodarczą.

Podjęte stanowisko wpisuje się w apele, które – przy wsparciu zachodniopomorskich parlamentarzystów – podejmowane są przez włodarzy zachodniopomorskich gmin i powiatów. Podobne stanowisko podjął w lutym br. m.in. Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego, a w marcu Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego (również jednogłośnie).

W ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Pomorze Zachodnie poza środkami przypadającymi z algorytmu, otrzymało 200 mln euro na Specjalną Strefę Włączenia, obejmującą gminy popegeerowskie. Na tę chwilę – bez rozdzielonych środków z rezerwy wynoszącej 7,1 mld euro  – dla regionu przewidziana jest kwota 1,311 miliarda euro.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

To top