Ukryta pandemia. Edukacja skutecznym orężem w walce z przemocą w rodzinie

Skutki rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 odczuwalne są nie tylko w ochronie zdrowia i gospodarce. Wiele dramatów toczy się za zamkniętymi drzwiami czterech ścian.

Przemoc fizyczna bądź psychiczna w rodzinie ma charakter „demokratyczny” – dotyka wszystkich, bez względu płeć, orientację seksualną, pozycję zawodową czy pochodzenie. Przytoczone instytucjonalne statystyki nie oddają skali tego zjawiska[1]. Dane są niedoszacowanie, często też osoby doznające przemocy nie zgłaszają jej służbom. Eksperci podkreślają, że nieustannie potrzebne są działania edukacyjne i szeroko zakrojona profilaktyka, obejmująca kampanie informacyjne, warsztaty i szkolenia, prowadzenie telefonów zaufania. Ważne jest też upowszechnianie informacji o możliwościach i formach uzyskania pomocy.

Takie działania przygotowują  organizacje pozarządowe, które pracują z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie. Dzięki przyznanym dotacjom w latach 2019-2020 ze środków Samorządu Województwa takim wsparciem merytorycznym i psychologicznym objęto 6 533 osób. Działania edukacyjne realizowały: Fundacja Wychowanie bez porażek, Fundacja Razem dla Obszarów Wiejskich i Stowarzyszenie FILAR. Z pomocy korzystały kobiety z obszarów wiejskich i małych miasteczek. Panie mogły uczestniczyć m.in. w warsztatach nauki samoobrony i asertywności. Szkolono także rodziców, którzy uczyli się m.in. rozwiązywania konfliktów metodą „bez zwycięzców i pokonanych”. Zajęcia edukacyjne prowadzone były także dla nauczycieli w regionie. Przygotowano badanie mającego na celu zdiagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie w województwie zachodniopomorskim za lata 2015-2018 (Szczecińskie Towarzystwo Socjologiczne).

Podczas ostatniej sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (28 stycznia br.), radni przyjęli uchwałę w sprawie „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025”. Dokument zawiera dwa załączniki: „Ramowy program ochrony ofiar przemocy w rodzinie w województwie zachodniopomorskim na lata 2021-2025” oraz „Ramowy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w województwie zachodniopomorskim na lata 2021-2025”.

Zgodnie z założeniami programu, podobnie jak w latach poprzednich, kontynuowana będzie dobra współpraca z organizacjami pozarządowymi. Jeszcze w tym roku dla NGO zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert. Dofinansowane będą zadania związane z ograniczeniem zjawiska przemocy w rodzinie oraz dotyczące przygotowania diagnozy poświęconej grupom mniejszościowym niewidocznych w dotychczasowych programach i statystykach tj. migrantom czy osobom LGBTQ+.

Program zakłada także przeprowadzenie szkoleń dla pracowników jednostek pomocy społecznej, policji, oświaty, ochrony zdrowia, sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych, służby więziennej, żandarmerii wojskowej, organizacji pozarządowych, Centrum Usług Społecznych. Będą one odbywać się zarówno stacjonarnie, jak i online.

Podstawowym źródłem finansowania działań Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego ujętych w programie jest budżet Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Środki na realizację zadań mogą  pochodzić także z dotacji z budżetu państwa oraz funduszy unijnych.

Biuro Prasowe

Urzędu Marszałkowskiego

To top