Stanowisko Polski 2050 wobec łamania prawa przez Marszałek Sejmu i członków KRRiT

 Marszałek Elżbieta Witek rażąco przekroczyła swoje uprawnienia, gdy 11 sierpnia przyjęła pozbawiony podstaw prawnych wniosek o reasumpcję głosowania nr 16 w sprawie odroczenia posiedzenia Sejmu do dnia 2 września 2021 i dopuściła do ponownego głosowania w tej sprawie.
Działanie to wyczerpuje znamiona przestępstwa tzw. nadużycia władzy określonego w art. 231 § 1 Kodeksu karnego, które przewiduje, że funkcjonariusz publiczny który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Polska 2050 złoży w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, choć mamy świadomość, że dopiero odzyskanie przez prokuraturę niezależności daje jakąkolwiek nadzieję na to, że okoliczności czynu, którego dopuściła się Marszałek Sejmu  Elżbieta Witek zostaną obiektywnie przeanalizowane. Wkrótce
przedstawimy projekt niezbędnych zmian ustawowych dotyczących funkcjonowania prokuratury w Polsce, w ramach szerokiej propozycji programowej #WiemyJak. Zrobimy wszystko, aby przestępstwo popełnione przez Marszałek Witek nie uległo przedawnieniu.
Dodatkowo Polska 2050 podziela opinie wielu specjalistów, że członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, indywidualnie i działając wspólnie, nie rozpatrując przez wiele miesięcy wniosku TVN24 o przedłużenie już udzielonej koncesji dopuszczają się przestępstwa urzędniczego z tego samego art. 231 §1 k.k. Jako członkowie organu konstytucyjnego naruszają także obowiązujące przepisy Konstytucji i ustaw w sposób, który skutkować powinien także odpowiedzialnością konstytucyjną przed Trybunałem Stanu. W związku z tym posłowie Polski 2050 będą składać – miejmy nadzieję, że wraz z wieloma posłami opozycji – wniosek o postawienie członków KRRiTV przed Trybunałem Stanu.

Biuro Prasowe Ruchu Polska 2050
media@polska2050.pl
Biuro Prasowe Ruchu Polska 2050

To top