Spotkanie przedsiębiorców i kadry kierowniczej zorganizowane przez PUP w Kamieniu Pomorskim – “Formy wsparcia pracodawców w zatrudnianiu i utrzymaniu zatrudniania osób bezrobotnych”.

W poniedziałek 1 lutego w Kamieniu Pomorskim Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim, w imieniu Starosty, zaprosił chętnych pracodawców i kadrę kierowniczą jednostek organizacyjnych z terenu powiatu kamieńskiego na spotkanie dotyczące “Form wsparcia pracodawców w zatrudnianiu i utrzymaniu zatrudniania osób bezrobotnych”. Spotkanie odbędzie się dnia 01.02.2016r. o godzinie: 11.00
w siedzibie PSOUU przy ul. Garncarska 4.
Podczas spotkania Pani Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy zapoznała licznie przybyłych przedsiębiorców i kierowników jednostek organizacyjnych z terenu powiatu kamieńskiego z możliwościami współpracy PUP w Kamieniu Pomorskim z podmiotami działającymi na terenie powiatu kamieńskiego w zakresie możliwości wsparcia pracodawców w zatrudnieniu bezrobotnych.
Podczas spotkania zebrani zostali zapoznani z zasadami działania Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Przedstawiono między innymi:
Priorytety wydatkowania środków z KFS

I – wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych. Priorytet nie obejmuje tych form kształcenia i szkolenia, które w przeważającej mierze dotyczą tak zwanych kompetencji miękkich( psychospołecznych, interpersonalnych).

II – wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

III – wsparcie młodych, nowo zatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150 f ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tj. Dz.U.
z 2015 r. poz. 149, ze zm.). Pracodawcy, którzy otrzymają na podstawie art. 150f ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy refundację kosztów pracy młodych ludzi, w pierwszej kolejności będą mieli możliwość skorzystania ze środków KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego tych osób.

Omówiono również przeznaczenie środków KFS.

Środki KFS można przeznaczyć na:
1. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności,
3. kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem

Pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie:
• 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
• 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeżeli należy do grupy mikro przedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy.
PRACODAWCA to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej,
a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika (zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
Finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, udzielane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji Unii Europejskiej, stanowi pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Pracodawca będący przedsiębiorcą dołącza do wniosku o zawarcie umowy na dofinansowanie kształcenia ustawicznego dokumenty pozwalające na ocenę spełniania warunków dopuszczalności pomocy de minimis.
Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS, a także, czy jest to praca na pełen czy część etatu. Ponadto – pracodawca jako osoba pracująca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.
Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy składa w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek.

W dalszej części omówiono zasady wsparcia dla młodych bezrobotnych do 30 roku życia.
W 2016 roku zgodnie z art. 150f. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy od 1 stycznia 2016r. pracodawcy oraz przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowego instrumentu w ramach którego będą mogli ubiegać się o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia.

Dzięki realizacji nowego instrumentu bezrobotny do 30 roku życia uzyska:
• możliwość wejścia na rynek pracy,
• gwarancję stabilnego zatrudnienia przez 24 miesiące,
• możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego.

Kto może ubiegać się o refundację?

Pracodawca lub przedsiębiorca może zawrzeć z urzędem umowę, na podstawie której co miesiąc przez rok otrzyma refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie skierowanego przez urząd pracy bezrobotnego do 30 roku życia.

Obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy jest utrzymanie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja, a po jej zakończeniu dalsze zatrudnienie bezrobotnego przez kolejne 12 miesięcy.

Łączny okres zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia wynosi 24 miesiące.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu dalszego zatrudnienia na 12 miesięcy po okresie refundacji, urząd pracy kieruje na zwolnione stanowisko innego bezrobotnego.

Niewywiązanie się z warunków umowy powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc.

O refundację nie mogą ubiegać się pracodawcy lub przedsiębiorcy, u których w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Jak długo trwa okres refundacji zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia i w jakiej wysokości?

Refundacja dokonywana będzie przez okres pierwszych 12 miesięcy zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia w wysokości 1850 zł. + składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanej kwoty za jedną osobę za jeden miesiąc.

Refundacja jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.
Więcej informacji można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim.

 W.T.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *